uStronie Rumburaka

forum | chat | księga gości
Strona główna / האתר ראשי
Artykuły wybrane » imię Boże | poszukiwanie Boga | jak powstało życie | religia fałszywa | 2 przykazanie | największe kłamstwo
Działy wybrane » religijny nazizm | religijne zbrodnie | religijna obłuda | dzieje religii | historia |
Dział języka hebrajskiego / עברית
wiersze Doroty | wiersze Beaty | wiersze z imieniem Bożym |
Gry FLASH i JAVA oraz trochę zabawy

Kursy języka hebrajskiego

hebrew star

29.
שיעור

ירושלים(5)
היסטוריה של ירושלים היתחילה לפני יותר מ-5000 שנה. Historia Jerozolimy rozpoczyna się przed więcej niż 5000 lat.
(historia szel Jeruszalajim hitchila lifnej joter me-chameszet alafim szana)
בתקופות שונות היו הבדלים בגודל של ירושלים ובמספר התושבים שלה. W epokach różnych były różnice w wielkości Jerozolimy i w liczbie mieszkańców jej.
(batkufot szonot haju chewdelim bagodel szel Jeruszalajim uwemispar hatoszawim szela)
השלטון בירושלים התחלף הרבה פעמים וכל שלטון השפיע על האופי של העיר. Władza w Jerozolimie zmieniała się wiele razy i każda władza wpływała na charakter miasta.
(haszilton baJeruszalajim hitchilef harbe peamim wekol szilton haszpia al haofi szel ha'ir)
השיא של התפתחות העיר, לפני התקופה המודרנית, היה בסוף ימי הבית השני (6-70 לספירה). Szczyt rozwoju miasta, przed okresem współczesnym, był w końcu dni domu drugiego {świątyni} (6-70 naszej ery)
(hasi szel hitpatchut ha'ir, lifnej hatkufa hamodernit, haja basof jamej habet haszeni (mi szesz ad sziwim lesfira))
תהליך הירידה של העיר התחיל אחרי חורבן בית המקדש. Proces upadku miasta rozpoczął się po zniszczeniu świątyni.
(tahlich hajerida szel ha'ir hitchila acharej churban bet hamikdasz)
בתקופה הנוצרית-צלבנית הייתה העיר קטנה מאוד, אבל לשפל הגיעה בתקופה העותומנית. W epoce chrześcijańskich krzyżowców było (to) miasto małe bardzo, ale upadek "przybył" w epoce otomańskiej.
(batkufa hanocrit-calwanit hajta ha'ir ktana meod, awal leszefel higia batkufa haotomanit)
מאז אמצע המאה ה-19 נמצאת העיר בתהליך של התחדשות. Od środka (połowy) wieku 19 znajduje się miasto w początku rozwoju.
(meaz emca hamea hatsza-esre nimcat ha'ir batahlich szel hitchadszut)
העיר החדשה, שנמצאת מחוץ לחומות, היא החלק המפותח והגדול של העיר. (To) miasto nowe, które znajduje się za murami - ono częścią rozwiniętą i największa miasta.
(…)
בפעם הראשונה מופיעה ירושלים בתנ''ך בספר "בראשית". Po raz pierwszy pojawia się Jerozolima w Biblii w Księdze Rodzaju.
(…)
שם כותב על הנצחון של אברהם על מלכי המזרח, ומלכי-צדק מלך שלם (ירושלים) מברך את אברהם. Tam jest napisane o zwycięstwie Awrahama nad królami wschodu, a Melkicedek - król Szalem (Jeruszalajm) błogosławi Awrahama.
(…)
הנה עוד תאריכים חשובים בהסטוריה של ירושלים: Oto jeszcze daty ważne w historii Jerozolimy:
(…)
המאה ה-10 לפני הספחרה - המלך דוד כובש את ירושלים, והופך אותה לבירת ממלכת ישראל. Wiek 10 przed nasza erą - Król Dawid zdobywa Jerozolimę i zamienia ją (dosł.-odwraca) na stolicę królestwa izraelskiego.
(…)
960 לפני הספירה- שלמה המל בונה בירושלים את בית המקדש. 960 p.n.e. - Salomon Król buduje w Jerozolimie świątynię.
(…)
586 לפני הספירה - נבוכדנצר כובש את ירושלים ושורף את בית המקדש, העם הולך לגלות. 586 p.n.e. - Nebukadnecar zdobywa Jerozolimę i pali świątynię, lud idzie na wygnanie.
(…)
516 לפני הספירה - גומרים לבנות את בית המקדש השני. 516 p.n.e. - kończą budować świątynię drugą.
(…)
70 לספירה - טיטוס כובש את ירושלים. 70 naszej ery - Tytus zdobywa Jerozolimę.
(…)
הוא הורס את העיר, שורף את בית המקדש וכל העם הולך לגלות. On niszczy miasto, pali świątynię a cały lud idzie na wygnanie.
(…)
1948 - ירושלים החדשה היא בירת ישראל. 1948 - Jerozolima nowa - ona stolicą Izraela.
(…)
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1 small logo | Logodzwonki | | Linki | E-mail |
© 2002-2006 • RUMBURAK • רומבורק