uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

Stosunek chrześcijaństwa do natchnionego Słowa Bożego

Karta z Biblii Tysiąclecia - [Pełny wymiar zdjęcia-55kB] Przypisy w Biblii Tysiąclecia (zaznaczone obwódką) niejednokrotnie wprowadzają mętlik w głowie pobożnego katolika, na modłę filozofii ludzkiej wyjaśniając Słowo Boże.

Niestety, z przykrością trzeba stwierdzić, iż Kościoły nominalnego Chrześcijaństwa nie zachęcają do pełnego zaufania Słowu Bożemu. Chociaż Kościół Katolicki zezwolił w roku 1965 na czytanie Pisma Świętego, to jednak w oficjalnym wydaniu katolickiej Biblii Tysiąclecia, zamieszczonymi tam komentarzami i przypisami, usilnie spycha autentyczność Słowa Boga w cień legend, bajek i podań ludowych.

Zwróćmy uwagę na zacytowane poniżej fragmenty tekstu biblijnego, wraz z przynależnymi im przypisami z Biblii Tysiąclecia. Dla wyróznienia, pewne wyrazy w przypisach zostały przedstawione przeze mnie niebieskawym kolorem.

■ Rodzaju 6:17 (jest to fragment opisujący Potop za czasów Noego). Przynależny mu przypis mówi:
„Podobieństwo opowiadania biblijnego o potopie z opisem eposu babilońskiego o Gilgameszu tłumaczy się faktem monoteistycznego opracowania przez autora Rdz pradawnego podania, powiększonego przez ludową tradycję mezopotamską.

■ Rodzaju 10:1 (cały rozdział 10 wylicza potomków Noego, od których — jak podaje ostatni werset tego rozdziału — „wywodzą się ludy na ziemi po potopie”):
Wykaz ludów ma rozpowszechnioną u Semitów formę genealogii, której nie trzeba brać dosłownie.

■ Rodzaju 11:1 (opis budowy wieży Babel):
„Folklorystyczne to opowiadanie ma wyjaśnić przyczynę różnorodności narodów i języków”.

■ Rodzaju 18:1 (aniołowie u patriarchy Abrahama):
„Osnową całego opowiadania mogła być jakaś opowieść gminna mieszkańców okolic nad Morzem Martwym, odpowiednio dostosowana do pojęć o Bogu jedynym i o patriarsze Abrahamie”.

■ Rodzaju 19:1 (zagłada Sodomy i Gomory „ogniem i siarką”):
„Jest to religijne wytłumaczenie faktu zagłady miast leżących w południowej części doliny Jordanu, co nastąpiło wskutek wstrząsu tektonicznego.

■ Rodzaju 19:26 (żona Lota zamieniona w słup soli):
„Zapewne jest to ludowe wyjaśnienie znaczenia jakiegoś bloku solnego o ludzkich kształtach”.

■ Rodzaju 19:30 (synowie Lota):
„Ten urywek stanowi oparte na podaniach ludowych pogardliwe ‘wyjaśnienie’ pochodzenia dwóch ludów — Ammonitów i Moabitów”.

■ Rodzaju 20:16 (Awimelech daje prezent Sarze) Katolicki przypis, poza poprawnym wyjaśnieniem oryginalnego כְּסוּת עֵינַיִם, stwierdza krótko:
Tekst skażony.

W przytoczonych zaledwie kilku przypisach do samej tylko pierwszej księgi biblijnej, określono natchnione sprawozdanie z Pisma Świętego jako „pradawne podanie”, „folklorystyczne opowiadanie”, „opowieść gminną”, „ludowe wyjaśnienie”, „pogardliwe podanie ludowe”, ‘których nie trzeba brać dosłownie’. Zakwestionowano również zagładę Sodomy i Gomory, w sposób opisany w Biblii (porównaj List Judy 1:7). Podważono rodowód Jezusa który w rozdziale 10, Księgi Rodzaju — w myśl katolickich przypisów — ‘nie trzeba brać dosłownie’. (porównaj rodowód Jezusa z Ewangelii Łukasza 3:23-38, zwracając uwagę na to, iż Biblia Tysiąclecia w Łukasza 3:36 podaje, na przykład, Arfaksad — greckie brzmienie hebrajskiego אַרְפַּכְשַׁד — Arpachszad).

Zastanów się, czy takie komentarze zachęcają do pełnego zaufania Słowu Bożemu, czy raczej wystawiają je na pośmiewisko, nazywając po części ‘tekstem skażonym’? Spójrz na kolejny przykład:

■ We „Wstępie do Księgi Jonasza” wprost zakwestionowano jej natchnienie:
„Historię Jonasza samą w sobie można uważać za podanie dawnego pochodzenia. (…) Sam fakt, że Chrystus Pan posłużył się wzmianką o Jonaszu, nie może stanowić dowodu wystarczającego na stwierdzenie historycznej rzeczywistości tejże”.

Jak widać, nawet słowa samego Jezusa Chrystusa nie są dowodem dla katolickich teologów. (porównaj Mateusza 12:39-40). Niestety, to nasuwa smutne wnioski. Czy taka postawa nie wydaje ci się obłudna? Do współczesnych sobie ludzi, których religijność nie szła w parze z pełnym szacunkiem dla Jego Słowa, Jezus Chrystus powiedział:

  

„Izajasz trafnie prorokował o was, obłudnikach, jak jest napisane: ‘Lud ten okazuje mi szacunek swoimi wargami, ale ich serca są ode mnie bardzo oddalone. Lecz na próżno mnie czczą, gdyż jako nauk uczą nakazów ludzkich’. Odstępujecie od przykazań Bożych, a mocno się trzymacie tradycji ludzkiej”. (Marka 7:6-8)

top