uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

Czym jest prawdziwa wiara ?

„BEZ WIARY NIE MOŻNA MU SIĘ PODOBAĆ, BO KTO PRZYSTĘPUJE
DO BOGA — MUSI WIERZYĆ, ŻE ON ISTNIEJE I ŻE NAGRADZA TYCH,
KTÓRZY GO PILNIE SZUKAJĄ”

(Hebrajczyków 11:6)

CZYM jest wiara ? Niektórzy definiują ją jako nie oparte na żadnych konkretnych dowodach, religijne przekonanie o istnieniu Boga. Amerykański dziennikarz, H.L.Mencken, nazwał wiarę „irracjonalnym przeświadczeniem o wydarzeniu się czegoś nieprawdopodobnego”. Czy własnie taka jest prawdziwa wiara, opisana w Biblii? Poprawne zrozumienie tego pojęcia ma ogromne znaczenie, gdyż — jak wskazuje powyższy cytat — ‘bez wiary nie można się podobać Bogu’.

wiara

W Biblii czytamy: „Wiara jest pewnością tego, czego oczekujemy” (Hebrajczyków 11:1, The New Testament in tje Language of Today). Podstawę wiary stanowi zatem dokładna wiedza, znajomość faktów, dzięki którym można podejmować słuszne decyzje. Aby wierzyć, nie wystarczy być o czymś przeświadczonym — trzeba umieć to racjonalnie uzasadnić.

Oto przykład: Załóżmy, że masz przyjaciela, o którym możesz powiedzieć: ‘Ufam mu. Mogę polegać na jego słowie. Wiem, że gdybym miał trudności, pośpieszy mi z pomocą’. Chyba nie powiedziałbyś tego o kimś, kogo znasz zaledwie dzień lub dwa. Taka osoba musiałaby wielokrotnie okazać się niezawodna. Tak samo powinno być z wierzeniami religijnymi — mają wzbudzać nadzieję i przekonanie, na podstawie konkretnych, niezbitych dowodów.

■ Wiara czy łatwowierność ?

Obecnie często się zdarza, że to, co bywa nazywane wiarą, jest w rzeczywistości łatwowiernością, czyli gotowością do uwierzenia, pomimo braku solidnych podstaw lub przesłanek — nierzadko opartą na lotnych piaskach emocji i przesądów; nie jest należycie ugruntowaną wiara, gdyż nie ma mocnego uzasadnienia.

Łatwowierność może skłonić do pochopnego wyciągnięcia wniosków, sprzecznych z prawdą objawioną w Biblii. Dlatego Księga ta ostrzega przed ślepą wiarą: „Niedoświadczony daje wiarę każdemu słowu, lecz roztropny rozważa swe kroki” (Przysłów 14:15). Apostoł Paweł napisał: „Upewniajcie się o wszystkim; mocno trzymajcie się tego, co szlachetne” (1 Tesaloniczan 5:21). Biblia nie pochwala łatwowierności. Zachęca do przejawiania wiary opartej na dowodach.

To bardzo ważne, by umieć odróżnić prawdziwą wiarę od łatwowierności. Można być osobą religijną, a jednak nie posiadać prawdziwej wiary. Paweł zauważył: „Nie wszyscy bowiem mają wiarę” (2 Tesaloniczan 3:2). Ale niektórzy ludzie mają wiarę, opartą na Biblii i wywiera ona na ich życie rzeczywisty wpływ.

■ Prawdziwa wiara łączy człowieka z Bogiem

wiara

Wiarę można przyrównać do łańcucha, którego ogniwa — pewność i ufność — łączą człowieka z Bogiem. Ale z taką wiarą się nie rodzimy — musimy ją wypielęgnować. Jak to zrobić? Biblia wyjaśnia: „Wiara idzie w ślad za tym, co się słyszy. To zaś, co się słyszy, jest przez słowo o Chrystusie” (Rzymian 10:17).

Trzeba więc poświęcać czas na poznawanie Boga i nauk Jego Syna — Jezusa Chrystusa. Nabywanie takiej wiedzy wymaga wysiłku (Przysłów 2:1-9). Chcąc się przekonać o wiarygodności Biblii, musisz dołożyć starań, by ją zbadać.

Jednakże prawdziwa wiara to coś więcej niż po prostu nabycie wiedzy czy uznanie czegoś za realne. Taka wiara angażuje też serce — siedlisko pobudek. W Liście do Rzymian 10:10 czytamy: „Sercem wierzy się”. Co to znaczy? Rozmyślając o zbożnych sprawach i rozbudzając w sobie wdzięczność, pozwalasz orędziu biblijnemu zapaść ci głęboko do serca. Kiedy polegasz na obietnicach Boga i dostrzegasz Jego błogosławieństwo — twoja wiara rośnie i się umacnia (2 Tesaloniczan 1:3).

Jakże cennym dobrem jest prawdziwa wiara! Odnosimy z niej korzyści, gdy w obliczu trudności ufamy, że Bóg potrafi pokierować naszymi krokami i zechce zaspokoić nasze potrzeby. Co więcej, Syn Boży, Jezus Chrystus, wskazał na pewien trwały pożytek z wiary: „Bóg tak bardzo umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby nikt, kto w niego wierzy, nie został zgładzony, lecz miał życie wieczne” (Jana 3:16). Życie wieczne — cóż za wspaniały dar dla przejawiających wiarę!

Wiara w to, że zgodnie z daną przez siebie obietnicą Bóg wynagrodzi swych sług, pozwala inaczej spojrzeć na życie. Jak wyjaśnia List do Hebrajczyków 11:6, prawdziwa wiara to między innymi przekonanie, iż Bóg potrafi nagrodzić „tych, którzy go pilnie szukają”. Przymiot ten nie ma więc nic wspólnego z łatwowiernością i obejmuje znacznie więcej niż samo przeświadczenie o istnieniu Stwórcy. Kto przejawia wiarę, wie, że On potrafi obdarować osoby, które Go pilnie szukają. Czy szczerze pragniesz poznać Boga? Jeśli tak, to nabywaj dokładnej wiedzy z Jego Słowa, Biblii, a twoja wiara zostanie nagrodzona (Kolosan 1:9-10).

topPrzebudźcie się! nr 5 z 8 marca 2000