uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

Od raju utraconego, do raju odzyskanego

Wygnanie z raju

W literaturze często spotykamy się z określeniem RAJ UTRACONY. Cóż to takiego ? To nic innego, jak tęsknota za tym, co już kiedyś było, a co człowiek utracił. To nic innego, jak podświadome pragnienie znalezienia się w takim raju bez problemów. Człowiek, bowiem, skonstruowany jest jak ulał do życia w rajskich warunkach, bez głodu, chorób i śmierci, wojen, bezrobocia i przestępczości…■ Nie tylko my — również Apostołowie i Prorocy marzyli o rajskich warunkach na ziemi, wyrażając to słowami:

„Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi, w których będzie mieszkała sprawiedliwość” (2 Piotra 3:3-13)

Nowy Świat

„I ujrzałem nowe niebo i nową ziemię; bo poprzednie niebo i poprzednia ziemia przeminęły” (Apokalipsa 21:1a)

„Bo oto stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię; i nie będzie się w umyśle wspominać rzeczy dawniejszych ani nie przyjdą one do serca”. (Iz 65:17)

„Bo jak nowe niebiosa i nowa ziemia, które ja czynię, ostoją się przed moim obliczem — brzmi wypowiedź Jehowy — tak się ostoi wasze potomstwo i wasze imię”. (Iz 66:22)

„I ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. (2) Pomiędzy rynkiem Miasta a rzeką, po obu brzegach, drzewo życia, rodzące dwanaście owoców — wydające swój owoc każdego miesiąca — a liście drzewa [służą] do leczenia narodów”. (Objawienie 22:1-2)

• Oto dowód, że ziemia nigdy nie przeminie:

„Ziemia trwa na wieki (Ps. 102:26-28)

„Założył ziemię na jej ustalonych miejscach; nic nią nie zachwieje po czas niezmierzony, na zawsze”. (Ps 104:5)

„Pokolenie przychodzi i pokolenie odchodzi, a ziemia trwa po wszystkie czasy” (Kaznodzieji 1:4)

„Lecz Juda będzie zamieszkana po czas niezmierzony, a Jerozolima — przez pokolenie za pokoleniem”. ( Joela 3:21)

„Niech wysławiają imię Jehowy; bo on nakazał i zostały stworzone. I sprawia, ze trwają na zawsze, po czas niezmierzony. Wydał przepis i on nie przeminie”.(Ps 148:5-6)

■ To zrozumiałe, że w nadchodzącym raju nie ma miejsca dla niegodziwych:

„Prawi posiądą ziemię i będą na niej przebywać na zawsze”. (Ps 37:29)

„Prawi bowiem zamieszkiwać będą ziemię i nienaganni pozostaną na niej Lecz bezbożni zostaną z ziemi wytraceni, a niewierni z niej wykorzenieni” (Przypowieści 2:21-22)

Prawi posiądą Ziemię

„Prawy nie zachwieje się po czas niezmierzony, lecz niegodziwi nie będą przebywać na ziemi”. (Przypowieści 10:30)

„Dom niegodziwych będzie unicestwiony, lecz namiot prostolinijnych rozkwitnie”. (Przypowieści 14:11)

„Na wieki posiądą ziemię” (Iz 60:21)

„Prostolinijni bowiem będą przebywać na ziemi i nienaganni będą na niej pozostawieni”. (Przysłów 2:21)

„Oto zerwie się wicher Jehowy, po prostu złość, wręcz wirująca nawałnica. Zawiruje nad głowami niegodziwców. (20) Jehowa nie odwróci swego gniewu, dopóki nie wykona i nie spełni zamysłów swego serca. Pod koniec dni będziecie to rozważać ze zrozumieniem”. (Jeremiasza 23:19-20)

■ Ziemia oczywiście będzie przywrócona do poprzedniego stanu. Nie będzie głodu, wojen i niesprawiedliwości ani śmierci:

Raj na Ziemi

„Nie bój się, ziemio. Raduj się i wesel; gdyż Jehowa dokona wielkiej rzeczy w tym, czego dokonuje. (22) Nie bójcie się, zwierzęta polne, bo zazielenia się miejsca wypasu na pustkowiu. Drzewo bowiem wyda swój owoc. Drzewo figowe i winorośl dadzą z siebie energie życiową. (23) A wy, synowie Syjonu, radujcie się i weselcie w Jehowie, swoim Bogu; gdyż na pewno ześle wam deszcz jesienny we właściwej mierze i sprowadzi na was ulewę, deszcz jesienny i deszcz wiosenny, jak na początku. (24) I zapełnią się klepiska oczyszczonym ziarnem, a kadzie tłoczni przepełnione będą młodym winem i oliwą”. (Joela 2:21-24)

„Oto, co rzekł Jehowa: W czasie dobrej woli odpowiedziałem ci i pomogłem ci w dniu wybawienia; i strzegłem cię, żeby cię ustanowić przymierzem dla ludu, by przywrócić tę ziemię do poprzedniego stanu, by doprowadzić do ponownego objęcia spustoszonych dziedzictw, (9) by powiedzieć więźniom: ‘Wyjdźcie!’, a tym, którzy są w ciemności: ‘Pokażcie się!’ Paść się będą przy drogach, a ich pastwiskiem będą wszystkie udeptane ścieżki. (10) Nie będą głodować ni pragnąć ani nie porazi ich spiekota ni stonce. Bo ten, który się nad nimi lituje, poprowadzi ich i będzie ich wiódł koło źródeł wody”. (Izajasza 49:8-10)

„Obfitości tej władzy książęcej i pokojowi nie będzie końca, na tronie Dawida i nad jego królestwem, aby je ugruntować oraz wesprzeć sprawiedliwością i prawością odtąd aż po czas niezmierzony. Dokona tego gorliwość Jehowy Zastępów”. (Izajasza 9:7)

„I otrze z ich oczu wszelką łzę, i śmierci już nie Będzie ani żałości, ani krzyku, ani bólu już nie będzie. To, co poprzednie, przeminęło”. (Objawienie 21:4)

■ O przywróceniu raju na ziemi przekonuje nas również nadzieja zmartwychwstania, zawarta w Biblii:

„Z tych zaś, którzy śpią w prochu ziemi, wielu się zbudzi: jedni do życia po czas niezmierzony, a drudzy na pohańbienie i odrazę po czas niezmierzony”. (Daniela 12:2) to pohańbienie i odraza nie oznaczają wcale Piekła. Sama śmierć jest już pohańbieniem

Zmartwychwstanie

„…a będziesz szczęśliwy, gdyż nie mają ci czym odpłacić. Ty bowiem otrzymasz odpłatę przy zmartwychwstaniu prawych”. (Łukasza 14:14)

„Ale krzepki mąż umiera i leży pokonany; a ziemski człowiek wydaje ostatnie tchnienie — i gdzież jest? (11) Wody z morza znikają, a rzeka opada i wysycha. (12) Także człowiek musi się położyć i nie wstaje. Nie obudzą się, aż nie będzie już nieba, ani nie wstaną ze swego snu. (13) O, gdybyś mnie ukrył w Szeolu, trzymał mnie w ukryciu, aż twój gniew się odwróci, ustanowił mi granicę czasu i wspomniał na mnie!” (Hioba 14:10-13) Hiob marzył o zejściu do grobu, aby powstać z martwych

„Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. (21) Ponieważ bowiem przez człowieka [przyszła] śmierć, przez człowieka też [dokona się] zmartwychwstanie. (22) I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, (23) lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia”. (1Koryntian 15:20-23)

Źródło Wody Życia

„Podobnie rzecz się ma ze zmartwychwstaniem. Zasiewa się zniszczalne — powstaje zaś niezniszczalne; (43) sieje się niechwalebne — powstaje chwalebne; sieje się słabe — powstaje mocne; (44) zasiewa się ciało zmysłowe — powstaje ciało duchowe. Jeżeli jest ciało ziemskie powstanie też ciało niebieskie. (45) Tak też jest napisane: Stał się pierwszy człowiek , Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym. (46) Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie; duchowe było potem. (47) Pierwszy człowiek z ziemi — ziemski, drugi Człowiek — z nieba. (48) Jaki ów ziemski, tacy i ziemscy; jaki Ten niebieski, tacy i niebiescy. (49) A jak nosiliśmy obraz ziemskiego [człowieka], tak też nosić będziemy obraz [człowieka] niebieskiego. (50) Zapewniam was, bracia, że ciało i krew nie mogą posiąść królestwa Bożego, i że to, co zniszczalne, nie może mieć dziedzictwa w tym, co niezniszczalne. (51) Oto ogłaszam wam tajemnicę: nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy będziemy odmienieni. (52) W jednym momencie, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby — zabrzmi bowiem trąba — umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy odmienieni. (53) Trzeba, ażeby to, co zniszczalne, przyodziało się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodziało się w nieśmiertelność. (54) A kiedy już to, co zniszczalne, przyodzieje się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane: Zwycięstwo pochłonęło śmierć”. (1 Koryntian 15:42-54) w powyższym tekście zwróciłem uwagę na rozróżnienie dwóch grup: umarłych powstałych nienaruszenie oraz odmienionych. Wyjaśnić to trzeba by najlepiej w innym artykule. Teraz powiem tylko, ze istnieje jednak mała grupka ludzi, którzy zostali wykupieni przez Jezusa do życia w niebie, w konkretnym celu współrządzenia nad ziemią.

Przedstawia to poniższy werset:

(1) Potem ujrzałem: a oto Baranek stojący na górze Syjon, a z Nim sto czterdzieści cztery tysiące, mające imię Jego i imię Jego Ojca wypisane na czołach. (2) I usłyszałem z nieba głos jakby głos mnogich wód i jakby głos wielkiego gromu. A głos, który usłyszałem, [brzmiał] jak gdyby harfiarze uderzali w swe harfy. (3) I śpiewają jakby pieśń nową przed tronem i przed czterema Zwierzętami, i przed Starcami: a nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć prócz stu czterdziestu czterech tysięcy — wykupionych z ziemi”. (Objawienie 14:1-3)

„…i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi”. (Objawienie 5:10) po to są wzięci do nieba aby królować nad ziemią.

■ Poniższy werset ciekawie oddaje to, co się będzie działo w pierwszych latach odbudowy raju na ziemi, czyli porządkowanie całej ziemi z niepotrzebnych wojennych śmieci:

Święte Imię Jehowy

„A moje święte imię uczynię znanym pośród mego ludu izraelskiego i już nie pozwolę bezcześcić mego świętego imienia; i narody będą musiały poznać, że ja jestem Jehowa, Święty w Izraelu. (8) ‘Oto nadejdzie i się stanie’ — brzmi wypowiedź Wszechwładnego Pana, Jehowy. ‘To jest dzień, o którym mówiłem’. (9) A mieszkańcy miast izraelskich wyjdą i będą palić oraz rozniecać ogień ze zbroi, puklerzy i wielkich tarcz, z łuków i strzał, i pałek oraz dzid; i będą nimi rozpalać ogień przez siedem lat”. (Ezechiela 39:7-9)

Na koniec pytanie:
• Czy Bóg miałby sens i potrzebę wprowadzania ludzi w błąd?

„…bo przecież Bóg musi okazać się prawdomówny” (Rzymian 3:4)

„Bóg nic jest człowiekiem, by miał kłamać, ani synem ludzkim, by miał żałować. Czy powiedział, a nie uczyni, i mówił, a nie spełni?” (4 Mojżeszowa [Liczb] 23:19)

„Mamy więc słowo prorocze tym bardziej potwierdzone, a wy czynicie dobrze, gdy zwracacie na nie uwagę jak na lampę świecącą w ciemnym miejscu — aż dzień zaświta i wzejdzie jutrzenka w waszych sercach”. (2Piotra 1:19)

topPolecam też przeczytać cały dwudziesty rozdział Księgi Objawienia.
Link stosowny do tematu: Życie w pokojowym Nowym Świecie