uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski
Jak powstało życie — rozdział 20

Co wybierzemy?

LUDZKOŚĆ musi się dowiedzieć, że pod panowaniem Królestwa Bożego nastanie Raj. Jezus prorokował, że głoszenie ludziom na całej Ziemi „tej dobrej nowiny o Królestwie” będzie znamienną cechą okresu poprzedzającego koniec (Mateusza 24:14). Właśnie tym zajmują się dziś miliony Świadków Jehowy. Dzielą się tą dobrą nowiną z milionami innych ludzi, którzy potem studiują z nimi Biblię i się do nich przyłączają.

Miliony ludzi są zgromadzane, żeby oddawały cześć Jehowie

[2] Ta prowadzona na całym świecie działalność wychowawcza, mająca na celu zgromadzanie ludzi ze wszystkich narodów, została przepowiedziana w Biblii. W proroctwie Izajasza czytamy o dniach ostatnich: ‘Wielbienie Jehowy zostanie trwale umocnione i napłyną do niego wszystkie narody. A Jehowa pouczy ich o swoich drogach i będą chodzić Jego ścieżkami’ (Izajasza 2:2-4; zob. też Izajasza 60:22; Zachariasza 8:20-23).

[3] Ogłaszanie po całym świecie Królestwa wywołuje wyraźny podział wśród ludzi. Jezus obrazowo przepowiedział to na nasze czasy: „A wszystkie narody będą zebrane przed nim i będzie oddzielał ludzi jednych od drugich, tak jak pasterz oddziela owce od kozłów”. Postępujący zgodnie z zamierzeniami Stwórcy są przyrównani do owiec. Wszyscy, którzy chcą pozostać niezależni, przypominają kozły. Jeśli chodzi o ich przyszły los, to Jezus powiedział, że „owce” dostąpią „życia wiecznego”, a „kozły” odejdą w „wieczne odcięcie” (Mateusza 25:32-46).

Nie ‘zamieniać prawdy na kłamstwo’

[4] Zharmonizowanie naszego życia z zamierzeniami Bożymi ma istotne znaczenie dla naszej przyszłości, ponieważ u Niego jest „źródło życia” (Psalm 36:9). Nie wolno nam zatem dać się usidlić filozofiom, które rozmijają się z prawdą. W Liście do Rzymian 1:25 czytamy o ludziach, którzy „zamienili prawdę Bożą na kłamstwo i uwielbiali raczej stworzenie, pełniąc dla niego świętą służbę, zamiast dla Stwórcy”. Jak się przekonaliśmy, teoria ewolucji rozmija się z prawdą i po prostu jest „kłamstwem”. Biorąc pod uwagę istniejące dowody, zamiana faktu, że Bóg wszystko stworzył, na takie „kłamstwo” jest — jak czytamy w Liście do Rzymian 1:20 — postępkiem, co do którego ‘nie ma wymówki’.

Skąd się naprawdę wzięły poglądy ewolucjonistyczne?

[5] Nie dziwmy się, że w naszych czasach teoria ewolucji tak się rozpowszechniła wbrew dowodom, które jej zaprzeczają. Rzeczywistym celem tej teorii jest utwierdzanie w przekonaniu, że nie ma Boga i że jest On niepotrzebny. Skąd się wzięło tak piramidalne kłamstwo? Jezus wskazał na jego pochodzenie, gdy powiedział: „Diabeł (…) jest kłamcą i ojcem kłamstwa” (Jana 8:44).

[6] Musimy spojrzeć w oczy prawdzie, że teoria ewolucji służy celom Szatana. To on chce skłonić ludzi, żeby się przyłączyli do jego buntu przeciw Bogu, jak kiedyś Adam i Ewa. Zależy mu na tym zwłaszcza teraz, ponieważ „mało ma czasu” (Objawienie 12:9-12). Wiara w ewolucję oznaczałaby więc popieranie go i zamykanie oczu na cudowne zamierzenia Stwórcy. Jak się na to zapatrywać? Jesteśmy oburzeni, gdy ktoś usiłuje ukraść nam pieniądze albo coś innego. Tym bardziej powinniśmy być oburzeni na teorię ewolucyjną i na jej inicjatora, ponieważ chce on nas ograbić z życia wiecznego (1 Piotra 5:8).

‘Wszyscy będą zmuszeni poznać’

Już wkrótce wszyscy będą wiedzieć, że istnieje Stwórca

[7] Już wkrótce wszyscy będą wiedzieć, że naprawdę istnieje Stwórca. On sam oświadcza: „I stanowczo uświęcę swoje wielkie imię, które bezczeszczono między narodami, (…) i narody będą zmuszone poznac; że ja jestem Jehowa” (Ezechiela 36:23). Wszyscy będą musieli się dowiedzieć, że „Bogiem jest Jehowa. To On nas uczynił, a nie my samych siebie” (Psalm 100:3).

[8] Narody poznają, że Jehowa jest Bogiem, Stwórcą wszystkiego, gdy już wkrótce wystąpi przeciw nim, aby położyć kres podjętej przez ludzi żałosnej próbie uniezależnienia się od Niego. Wtedy „od Jego oburzenia ziemia się zakołysze, a pod Jego oskarżeniem nie ostoją się żadne narody”. „Bogowie, którzy nie uczynili ani niebios, ani ziemi, ci wyginą z ziemi i spod tychże niebios” (Jeremiasza 10:10-11; zob. też Objawienie 19:11-21).

Zmartwychwstanie dowiedzie, że ludzi stworzył Bóg

[9] Tak więc w przyszłym Raju nie będzie narodów, ich systemów wychowawczych ani środków przekazu. Dlatego nie będzie się wówczas wykładać teorii ewolucji, natomiast — jak czytamy w Izajasza 11:9 — „ziemię na pewno tak pokryje wiedza o Jehowie, jak wody wypełniają morze”. Każdy będzie mógł korzystać z dokładnych pouczeń o Stwórcy. Ludzie będą się zdumiewać nad sposobem urzeczywistniania w przeszłości Jego zamierzeń. Będą oglądać Jego przyszłe dzieła w Raju i będą nimi zachwyceni. Jednym z tych imponujących dzieł będzie wskrzeszenie umarłych. Dowiedzie ono raz na zawsze, że ludzi stworzył Bóg. Dlaczego? Ponieważ odtworzenie miliardów zmarłych stanie się niezaprzeczalnym dowodem, że był w stanie stworzyć pierwszą parę ludzką.

Dokonanie wyboru

[10] Przyszłość nie będzie zależeć od przypadkowego procesu ewolucyjnego. Została już postanowiona przez Stwórcę. To właśnie Jego zamierzenie zostanie urzeczywistnione, a nie zamierzenia jakiegoś człowieka czy Diabła (Izajasza 46:9-11). Wobec tego każdy z nas musi sobie odpowiedzieć na następujące pytania: Po której stronie się opowiadam? Czy chcę żyć wiecznie w Raju, gdzie zapanuje sprawiedliwość? Jeśli tak, to czy spełniam warunki, od których Bóg uzależnia przeżycie?

wspaniałe prespektywy dla ludzkości
Wspaniałe perspektywy dla wszystkich,
którzy dokonają właściwego wyboru

[11] Jeżeli chcemy żyć wiecznie w Raju, to Biblia zachęca, żeby brać przykład z tych, którzy mają respekt dla Stwórcy, Jego zamierzeń i praw. Podano w niej następującą radę: „Przyglądaj się nienagannemu i nie spuszczaj oka z prostolinijnego, bo przyszłość tego człowieka będzie spokojna. Natomiast występni — ci na pewno zostaną gromadnie unicestwieni; przyszłość ludzi niegodziwych naprawdę będzie odcięta” (Psalm 37:37-38).

Przyszłość jest już postanowiona

[12] Bóg pozostawia nam swobodny wybór, czy chcemy Mu służyć. Nie będzie nikogo zmuszać do posłuszeństwa, ale też nie pozwoli w nieskończoność istnieć niegodziwości, cierpieniom i niesprawiedliwości. Nie pozwoli żyć nikomu, kto by zakłócał pokój i szczęście w Jego przyszłym Raju. Dlatego zachęca teraz ludzi, żeby skorzystali z wolnej woli i zechcieli Mu służyć. Wszyscy, którzy tak postąpią, będą po końcu tego niezadowalającego świata zaznawać ogromnej radości, pomagając w przekształcaniu Ziemi w Raj (Psalm 37:34).

[13] Co prawda, wielu nie chce się dostosować do wymagań Jehowy. Odpowiedzialność za to, jak też za wszelkie następstwa takiej postawy poniosą sami (Ezechiela 33:9). A czy Ty, Drogi Czytelniku, pragniesz „mocno uchwycić rzeczywiste życie”? (1 Tymoteusza 6:19). Jeżeli tak, to powinieneś kierować się słowami, które Jezus wypowiedział w modlitwie do Boga: „To znaczy życie wieczne: nabywanie przez nich wiedzy o Tobie jedynym prawdziwym Bogu, i o tym, któregoś posłał, Jezusie Chrystusie” (Jana 17:3).

Jaki użytek zrobimy ze swobody wyboru?

[14] A zatem, dopóki istnieje taka możliwość, jest rzeczą mądrą i nie cierpiącą zwłoki poznawanie woli Stwórcy i szczere zabieganie o to, żeby ją spełniać. Jego natchnione Słowo zachęca nas usilnie: „Zanim was ogarnie dzień gniewu Jehowy — szukajcie Jehowy wszyscy potulni na ziemi, którzy wprowadzacie w czyn Jego orzeczenie. Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie potulności. Zostaniecie chyba ukryci w dniu gniewu Jehowy” (Sofoniasza 2:2-3).

[15] Obyśmy się okazali takimi potulnymi ludźmi przez pokorne poddanie się woli Bożej! Czego możemy się wtedy spodziewać? „Świat przemija” — mówi Biblia — „ale kto pełni wolę Boga, pozostanie na zawsze” (1 Jana 2:17). Jakież to wspaniałe perspektywy — życie wieczne na rajskiej Ziemi — jeżeli dokonamy właściwego wyboru!

top[Rozdziały:]