uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski
Jak powstało życie — rozdział 19

Ziemia wkrótce będzie Rajem

CZYŻ nie byłoby pięknie, gdyby można było na zawsze żyć całą pełnią życia? Chyba każdy odpowie na to pytanie twierdząco. Jest tyle ciekawych zajęć, tyle fascynujących rzeczy, które chciałoby się zobaczyć, i tyle nowości, które warto poznać.

W przeciwieństwie do Boga, ludzie nie potrafia stworzyć idealnych warunków

[2] Tymczasem zatruwają nam radość życia różne problemy, wobec których czujemy się bezradni. Na przykład nasze życie trwa teraz stosunkowo krótko. Poza tym często nawiedzają nas choroby, smutki i kłopoty. Żeby ludzie mogli się cieszyć pełnią życia pod każdym względem, musieliby mieć:

[3] Czy to nie za duże wymagania? Z ludzkiego punktu widzenia na pewno tak. Historia uczy, że sami ludzie nie potrafią stworzyć takich idealnych warunków. Z punktu widzenia naszego Stwórcy, jest to jednak nie tylko możliwe, ale wprost niezbędne. Dlaczego? Ponieważ istnienie takich szczęśliwych warunków przewidywało pierwotne zamierzenie Boże względem Ziemi (Psalm 127:1; Mateusza 19:26).

idealne warunki Takie idealne warunki pozwoliiyby cieszyć się pełnią życia

Raj ma być przywrócony

[4] Jak już zaznaczono w poprzednich rozdziałach, pierwsza para ludzka nie przypominała zwierząt. Oboje zostali stworzeni ludźmi w całym znaczeniu tego słowa. Ich pierwotny dom, Eden, był „rajem rozkoszy” (Rodzaju 2:8, Wujek). Mieli go ‘uprawiać i się nim opiekować’ (Rodzaju 2:15). Poza tym, jako zarządcom Ziemi, zostało im wyznaczone czysto ludzkie zadanie: „Bądźcie płodni i stańcie się liczni, i napełnijcie ziemię, i opanujcie ją” (Rodzaju 1:28). W miarę zwiększania się liczby potomstwa mieli poszerzać granice tego pięknego ogrodu, aż w końcu cała Ziemia stałaby się rajem. Jak długo miała istnieć? Biblia nieraz powtarza, że Ziemia pozostanie „aż po czas niezmierzony, czyli na zawsze” (Psalm 104:5; Kaznodziei 1:4). Tak więc rajska Ziemia miała bez końca być wspaniałym domem dla doskonałych ludzi, którzy by na niej żyli wiecznie (Izajasza 45:11-12, 18, Biblia poznańska).

odcięcie niegodziwych Wszystkich, którzy obiory niezależność od Stwórcy, czeka „odcięcie”

[5] Wprawdzie bunt w Edenie chwilowo przerwał urzeczywistnianie zamierzenia Bożego, ale go nie zmienił. Bóg poczynił odpowiednie kroki, żeby położyć tamę dalszemu wyrządzaniu szkód i przywrócić Raj. Narzędziem do wykonania tego zadania jest Królestwo Boże, niebiański rząd, któremu Jezus poświęcił tyle uwagi w swoim orędziu do ludzkości (Mateusza 6:10, 33). Możemy być pewni, że pierwotne zamierzenie Boże zostanie urzeczywistnione. Wszechpotężny Stwórca tak nas o tym zapewnia: „Takie się też okaże słowo, które wychodzi z mych ust. Nie wróci do mnie bez rezultatu, lecz niezawodnie wykona to, w czym znalazłem upodobanie i odniesie pewny sukces w tym, po co je posłałem” (Izajasza 55:11).

przeżyją tylko prawi Przeżyją ”Pokładający nadzieję w Jehowie”

[6] Widząc, jak w naszych czasach wydarzenia na świecie spełniają proroctwo o „znaku” „dni ostatnich”, nabieramy coraz większej ufności(Mateusza 24:3-14; 2 Tymoteusza 3:1-5). Oznacza to, że bliski jest czas, w którym „słowo” Boże „odniesie pewny sukces”. Ten sukces jest pewny, ponieważ wszechmocny Bóg wtrąci się w sprawy ludzkie, żeby doprowadzić do skutku swoje zamierzenia(Jeremiasza 25:31-33). Już wkrótce można się spodziewać ziszczenia się proroczego psalmu, który głosi: „Złoczyńcy będą odcięci, ale pokładający nadzieję w Jehowie — ci posiądą ziemię. Jeszcze tylko mała chwila, a już nie będzie niegodziwca (…) Sami sprawiedliwi posiądą ziemię i zamieszkają na niej na zawsze” (Psalm 37:9-11, 29; Mateusza 5:5).

[7] Tak więc wszyscy, którzy obiorą niezależność od Stwórcy, zostaną „odcięci”, natomiast „pokładający nadzieję w Jehowie” przetrwają koniec tego systemu rzeczy i zaczną przywracać Raj. Ten Raj będzie się stopniowo powiększać, aż obejmie całą Ziemię. Jego nastanie jest tak pewne, że Jezus mógł z całym przekonaniem obiecać złodziejowi, którego stracono obok niego: „Zaprawdę powiadam ci dzisiaj, będziesz ze mną w Raju” (Łukasza 23:43).

Przeobrażenie Ziemi

przemiana Ziemi w Raj Na Ziemi nastąpi uderzająca zmiana

[8] Biblijny opis Raju zapiera dech w piersiach. Na przykład Pismo Święte mówi o uderzającej zmianie, która nastąpi na Ziemi. Jak sobie przypominamy, przed wygnaniem pierwszych ludzi z Edenu powiedziano im, że ziemia będzie im rodzić ciernie i osty oraz że tylko w pocie oblicza będą mogli zdobywać pożywienie (Rodzaju 3:17-19). Od tego czasu ludzie muszą ciągle walczyć z pustynnieniem ziemi, jałowieniem gleb, suszami, chwastami, owadami, chorobami roślin i nie urodzajem. Aż nazbyt często zwycięstwo odnosi głód.

przywracanie raju na Ziemi Ludzkości przypadnie radosne zadanie przeobrażenia Ziemi w Raj

[9] Niemniej jednak sytuacja ma się radykalnie zmienić: „Pustynia i bezwodna okolica doznają radosnego uniesienia, a jałowa równina uraduje się i zakwitnie jak szafran (…); bo wytrysną wody na pustyni i potoki na jałowej równinie. I stanie się grunt spieczony od upału jak staw porośnięty trzciną, a grunt spragniony jak źródła wód”. „Zamiast gąszczu cierni wzejdzie drzewiasty jałowiec. Zamiast parzącej pokrzywy wzejdzie drzewko mirtowe” (Izajasza 35:1, 6-7; 55:13). Tak więc w ramach wykonania zamierzenia Bożego przypadnie ludzkości radosne zadanie przeobrażenia Ziemi w piękną siedzibę, która na zawsze będzie sprawiać rozkosz jej mieszkańcom. Ale piękno Ziemi to jeszcze nie wszystko.

Koniec ubóstwa

[10] Przeobrażanie rozległych pustyń i obszarów nawiedzanych przez susze doprowadzi do ogromnego zwiększenia areału żyznej roli. Pod nadzorem Stwórcy ludziom uda się doprowadzić ziemię do nieznanej dotąd urodzajności: „Jehowa ze swej strony da to, co dobre, i nasza rola wyda odpowiedni plon” (Psalm 85:12). Dzięki tym ‘odpowiednim plonom’ „będzie pełno zboża na ziemi; na szczytach gór nawet będzie obfitość” (Psalm 72:16). Już nigdy miliony ludzi nie będą cierpieć głodu (Izajasza 25:6).

bezpieczeństwo Wszyscy będą mieć zabezpieczony byt

[11] Również bezrobocie będzie należeć do przeszłości — zniknie raz na zawsze. Wszyscy będą się cieszyć owocami swej pracy: „Na pewno (…) zasadzą winnice i będą spożywać ich owoce (…); nie będą sadzić, aby kto inny zjadał” (Izajasza 65:21-22). Rezultatem tego wszystkiego będzie zabezpieczenie bytu, opisane w Ezechiela 34:27: „Drzewo polne będzie wydawać swój owoc i rola wyda swój plon, i naprawdę się okaże, że są na swojej glebie bezpieczni”.

[12] Człowiek ma jednak wrodzone pragnienie posiadania wygodnego domu i kawałka ziemi, żeby mógł założyć sobie ogród, w którym rosłyby kwiaty i drzewa. A czy można mówić o godziwych warunkach mieszkaniowych, gdy miliony ludzi tłoczą się w ogromnych blokach albo w nędznych slumsach, a nawet żyją wprost na ulicy? W nadchodzącym Raju czegoś takiego nie będzie, ponieważ Bóg postanowił: „Pobudują domy i będą je zajmować. (…) Nie będą budować, aby ktoś inny to zajmował”. Ten ogólnoświatowy program budowlany doczeka się pomyślnej realizacji, a jego wyniki będą trwałe: „Pracę swoich rąk wybrani moi spożytkują w pełni. Nie będą się mozolić na próżno” (Izajasza 65:21-23). Tak więc nie tylko zamożna mniejszość, lecz wszyscy, którzy się podporządkują panowaniu Bożemu, będą mogli wygodnie mieszkać.

Nie będzie chorób ani śmierci

[13] Słowo Boże zapewnia nas ponadto, że przyjemne życie w Raju nie będzie zakłócane przez kalectwo czy choroby ani nie przerwie go śmierć: „Żaden mieszka niec nie powie: ‘Jestem chory’ (Izajasza 33:24). „I otrze [Bóg] wszelką łzę z ich oczu, i nie będzie już śmierci, nie będzie też żałoby, ani krzyku, ani bólu. Rzeczy dawniejsze przeminęły” (Objawienie 21:4).

brak chorób Życie w Raju nie będzie zakłócane przez kalectwo, choroby ani śmierć

[14] Wyobraźmy sobie świat, w którym będą uleczone wszystkie choroby i znikną wszelkie ułomności! Słowo Boże mówi: „W tym czasie otworzą się oczy niewidomych, a także zostaną odetkane uszy głuchych. Wówczas ułomny będzie się wspinał niczym jeleń, a język niemowy krzyknie wesoło” (Izajasza 35:5-6). Jakże cudowna przemiana! Wyobraźmy sobie przy tym wspaniałe perspektywy życia, które będzie mogło trwać tak długo, jak długo żyje Bóg, a więc wiecznie! Już nigdy nie spadnie na ludzkość przekleństwo śmierci, ponieważ Bóg „pochłonie śmierć na zawsze” (Izajasza 25:8).

odmłodzenie ciał „Jego ciało stanie się czerstwiejsze niż za miodu; (…) powróci do dni swej młodzieńczej rześkości” (Hioba 33:25)

[15] A co będzie z ludźmi, którzy przeżyją koniec obecnego systemu, ale są już starzy? Czy będą się tylko cieszyć dobrym zdrowiem mimo podeszłego wieku i tacy już pozostaną? Nie, ponieważ Bóg jest w stanie odwrócić proces starzenia się i to uczyni. W Biblii czytamy: „Jego ciało stanie się czerstwiejsze niż za młodu; (…) powróci do dni swej młodzieńczej rześkości” (Hioba 33:25). Ludzie starsi wiekiem będą się stopniowo stawać doskonałymi mężczyznami i kobietami, jak Adam i Ewa w Edenie. Proces ten będzie wchodzić w zakres „odtworzenia”, o którym mówił Jezus (Mateusza 19:28).

Trwały pokój światowy

[16] Czy życie w Raju zostanie kiedykolwiek zakłócone przez wojnę albo przemoc? Nic podobnego, gdyż„prostolinijni (…) — ci będą przebywać na ziemi, a nienaganni, ci będą na niej pozostawieni. Co się tyczy niegodziwych, będą wycięci z ziemi, a co do zdradzieckich, będą z niej wyrwani” (Przysłów 2:21-22). Gdy już nie będzie mącicieli pokoju, siłą rzeczy ustaną wojny oraz stosowanie przemocy.

[17] Dlaczego ci, którzy „będą pozostawieni”, gdy Bóg wytraci niegodziwych i zdradzieckich, są nazwani „prostolinijnymi” i „nienagannymi”? Ponieważ mają wpojone Boże mierniki pokojowego życia i trzymają się ich. Ta wiedza o Bogu oraz podporządkowanie się Jego prawom to klucz do pokoju, który zapanuje w Raju, bo w Biblii powiedziano: „Nie będzie się wyrządzać żadnej krzywdy ani doprowadzać do zguby (…), ponieważ ziemię na pewno tak pokryje wiedza o Jehowie, jak wody wypełniają morze” (Izajasza 11:9). Jezus mówił też, że „wszyscy będą wyuczeni przez Jehowę”, a ci, którzy przyjmą tę naukę i dostosują się do niej, otrzymają „życie wieczne” (Jana 6:45-47).

Zdruzgotanie narodów i ich sił zbrojnych utoruje drogę do pokoju na całym świecie
rajski pokój W Raju nie będzie wojen ani stosowania przemocy. Wszelka broń zostanie zniszczona (Ezechiela 39:9-10)

[18] W końcu ten program wychowawczy, ukierunkowany przez Boga i obejmujący swym zasięgiem całą Ziemię, doprowadzi do powstania całkowicie pokojowego i harmonijnego świata bez przestępstw, uprzedzeń i nienawiści, wolnego od podziałów poljtycznych i wojen. Jego wartość można już teraz ocenić na podstawie stosunków, które panują wśród milionów Świadków Jehowy na całej Ziemi. Tworzą oni międzynarodową społeczność braterską, opartą na miłości i wzajemnym szacunku (Jana 13:34-35). Panującego w ich szeregach na całej Ziemi pokoju i jedności nie da się niczym podważyć. Nawet prześladowania ani wojny światowe nigdzie nie zdołają ich zmusić do użycia broni przeciwko bliźnim. Jeżeli taki pokój i jedność mogą istnieć już dzisiaj w podzielonym świecie, to przecież o wiele łatwiej będzie to osiągnąć pod panowaniem Boga w Raju (Mateusza 26:52; 1 Jana 3:10-12).

[19] A zatem od samego początku przywracania Raju na całej Ziemi zapanuje pokój. Ci, którzy przeżyją powszechną wojnę Armagedonu, będą się w dalszym ciągu trzymać proroctwa, spełniającego się na nich już teraz: „Nie podniosą miecza, naród przeciw narodowi, ani się już nie będcy toczyć wojowania”. Dlatego w proroctwie tym powiedziano dalej: „Będą też siadać, każdy pod swoją winoroślą i pod swoim figowcem, a nie będzie nikogo, przed kim by drżeli” (Micheasza 4:3-4). Jak długo tak będzie? Oto krzepiąca obietnica: „Pokojowi [już] nie będzie końca” (Izajasza 9:7).

[20] Co prawda zmilitaryzowane narody nagromadziły nie spotykane dotąd ilości broni. Wszystko to jednak jest niczym dla Tego, który swą mocą stworzył wszechświat. On mówi nam, co już wkrótce uczyni z arsenałami, którymi dysponują narody: „Chodźcie, obejrzyjcie poczynania Jehowy, jak doprowadza do zadziwiających wydarzeń na ziemi. Sprawia, że wojny ustają aż po kraniec ziemi. Łamie łuk i kruszy włócznię; wozy pali w ogniu” (Psalm 46:8-9). Zdruzgotanie narodów i ich sił zbrojnych utoruje drogę do trwałego pokoju w ogólnoziemskim Raju (Daniela 2:44; Objawienie 19:11-21).

Pokój ze zwierzętami

[21] Żeby już nic nie mąciło pokoju w ogólnoświatowym Raju, zostanie przywrócona harmonia, która istniała w Edenie pomiędzy ludźmi a zwierzętami (Rodzaju 1:26-31). Dzisiaj człowiek boi się wielu zwierząt, a jednocześnie sam im zagraża. W Raju będzie inaczej. Tak jak Bóg sprawił, że panowała zgoda między człowiekiem a zwierzęciem w ogrodzie Eden, tak też zaprowadzi ją w Raju. Dzięki temu człowiek znowu będzie życzliwie panował nad zwierzętami.

harmonia Zostanie przywrócona harmonia pomiędzy ludżmi a zwierzętami

[22] Z myślą o tym Stwórca oznajmia: „Na pewno zawrę dla nich tego dnia przymierze odnośnie do dzikiego zwierzęcia polnego oraz stworzenia latającego pod niebiosami i tego, co pełza po gruncie” (Ozeasza 2:18). Do czego to doprowadzi? „Zawrę z nimi przymierze pokoju, i niewątpliwie sprawię, że zniknie z [tej] krainy szkodliwe dzikie zwierzę, i naprawdę będą bezpiecznie mieszkać na pustyni i spać po lasach” (Ezechiela 34:25).

„Zachwycać się będą dostatkiem pokoju”

[23] Pokój między ludźmi oraz pomiędzy ludźmi a zwierzętami znajdzie też odbicie w samym królestwie zwierząt: „I naprawdę wilk pobędzie chwilę z barankiem, a z koźlęciem poleży nawet lampart, razem też będą cielę i młody lew grzywiasty, i tuczne bydlę; a przewodnikiem ich będzie mały jeszcze chłopiec. I będą się pasać krowa z niedźwiedziem; razem się położą ich młode. I nawet lew będzie się karmił słomą, zupełnie jak wół. A dziecię ssące na pewno będzie się bawić nad jamą kobry; odstawione od piersi nawet włoży rękę do szczeliny świetlnej jadowitego węża. Nie będzie się wyrządzać żadnej krzywdy ani doprowadzać do zguby na całej mojej świętej górze” (Izajasza 11:6-9).

[24] Jakże pięknie Biblia opisuje powszechny pokój, który zapanuje w Raju! Toteż nic dziwnego, że w Psalmie 37:11 czytamy o życiu w tym nowym systemie: „Potulni — ci posiądą ziemię i naprawdę zachwycać się będą dostatkiem pokoju”.

Powrót umarłych

[25] Błogosławieństw Raju dostąpią nie tylko ludzie, którzy przeżyją koniec obecnego systemu rzeczy. Pod panowaniem Królestwa Bożego zostanie odniesione najbardziej zdumiewające zwycięstwo — całkowite zwycięstwo nad śmiercią. Nie znaczy to jedynie, że już nikt nie będzie umierać, lecz że ci, którzy poumierali, powrócą do życia i dana im będzie sposobność zamieszkania w Raju! Słowo Boże zapewnia, że „nastąpi zmartwychwstanie zarówno sprawiedliwych, jak też niesprawiedliwych” (Dzieje Apostolskie 24:15). Jakaż to będzie radość, gdy umiłowani bliscy — pokolenie za pokoleniem — będą powracać z grobów! (Łukasza 7:11-16; 8:40-56; Jana 11:38-45).

zmartwychwstanie Umarli powrócą do życia i dana im będzie sposobność zamieszkania w Raju! Słowo Boże zapewnia, że „nastapi zmartwychwstanie zarówno sprawiedliwych, jak też niesprawiedliwych”

[26] Jezus powiedział: „Nadchodzi godzina, gdy wszyscy, co są w grobowcach pamięci, usłyszą jego głos i wyjdą: ci, którzy wyświadczali dobro, na zmartwychwstanie życia; ci, którzy dopuszczali się podłości, na zmartwychwstanie sądu” (Jana 5:28-29). A zatem ludzie, pozostający w pamięci u Boga, powrócą do życia. Nie myślmy sobie, że to zadanie przerasta możliwości Boga. Pamiętajmy, że On stworzył setki miliardów, jeśli nie biliony gwiazd. Biblia mówi, że wszystkie woła „po imieniu” (Izajasza 40:26). W porównaniu z tym, liczba ludzi, którzy dotąd żyli i umarli, to zaledwie ułamek. Tak więc Bogu nie jest trudno zachować ich w pamięci wraz z ich wzorem życia.

Tuż przed nami wspaniała nowa era

[27] Wszyscy wskrzeszeni z martwych będą w rajskich warunkach pouczani o sprawiedliwych miernikach Bożych. Nie będzie im już jak dawniej uprzykrzać życia żadna podłość, cierpienie ani nie sprawiedliwość. Jeżeli uznają panowanie Boga i dostosują się do jego mierników, zostaną poczytani za godnych dalszego życia (Efezjan 4:22-24). Jeśli więc złodziej, który był przybity do pala obok Jezusa, zechce pozostać w Raju, to będzie musiał przestać kraść i żyć uczciwie. Natomiast ludzie, którzy by się zbuntowali przeciwko prawowitej władzy Bożej, nie będą mogli dalej żyć, mąciliby bowiem pokój i radość innym. Zostaną osądzeni niepomyślnie. Tak więc każdy będzie miał dosyć okazji, aby dowieść, że naprawdę ceni sobie życie na rajskiej Ziemi, gdzie „ma mieszkać sprawiedliwość” (2 Piotra 3:13).

[28] Zmartwychwstali będą razem z tymi, co przeżyją Armagedon, cieszyć się życiem wywołującym bezustannie najwyższy zachwyt. Doskonały mózg ludzki, z jego przeogromną zdolnością gromadzenia wiedzy, będzie w stanie zawsze przyswajać sobie coś nowego. Pomyślmy, czego jeszcze dowiemy się o Ziemi oraz o imponującym wszechświecie z miliardami galaktyk! Zastanówmy się nad odpowiedzialnymi zadaniami i ciekawymi pracami w dziedzinie budownictwa, kształtowania krajobrazu, jak również w ogrodnictwie, szkolnictwie, plastyce, muzyce i wielu innych! Życie nie będzie więc nudne ani nieproduktywne. Wprost przeciwnie, jak mówi Biblia, w Raju będzie się można „zachwycać” każdym dniem (Psalm 37:11). A zatem tuż przed nami początek wspaniałej nowej ery.

top[Rozdziały:]