uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

Trójca prawda, czy fikcja?

Czy Jezus jest Bogiem?


TRÓJCA
Spis podrozdziałów:

Dogmat o Trójcy bogów powstał w kościele katolickim w czwartym wieku naszej ery, po zażartych dysputach i sporach.
Trójca bogów, to nie wymysł chrześcijaństwa. Wiele takich TRIAD bogów istniało już w starożytnym Egipcie ( Horus, Ozyrys, Izyda ), Asyrii , Mezopotamii ( Anu, Enil, Ea ), Palmirrze (bóg Księżyc, pan Niebios i bóg Słońce), Babilonie (Isztar, Sin, Szamasz), a i dzisiaj mają miejsce w hinduizmie (Brahma, Wisznu, Siwa) oraz chrześcijaństwie.

na dół  ||  TOP

1.  A co na ten temat naucza Biblia ?

Przed wszystkim „Bóg nie jest Bogiem zamieszania” (1 Koryntian 14:33), więc całe zamieszanie wokół dogmatu Trójcy Świętej, wyjaśnia dobitnie poniższymi wersetami:

„….Jehowa jest prawdziwym Bogiem i nie ma innego oprócz niego(5 Mojżeszowa 4:35)

„…Jehowa to prawdziwy Bóg w niebiosach niebiosach górze i na ziemi w dole. Nie ma innego.” (5 Mojżeszowa 4:39)

„… ja, Jehowa, twój Bóg, jestem Bogiem wymagającym wyłącznego oddania…” (5 Mojż. 5:9b)

„Zobaczcie więc, że to ja jestem i nie ma obok mnie żadnych bogów…” (5 Mojż. 32:39)

„Bo któż jest Bogiem oprócz Jehowy ?…” (Psalm 18:31a lub 32a)

„Jam jest Jehowa i nie ma nikogo innego. Oprócz mnie nie ma Boga.” (Izajasza 45:5)

„… jeden jest Bóg …” (List do Rzymian 3:30a)

„Otóż nie ma pośrednika, gdzie chodzi tylko o jedną osobę, a Bóg jest tylko jeden.” (List do Galatów 3:20)

„Jehowę, twego Boga masz czcić i tylko dla niego masz pełnić świętą służbę” (Łukasza 4:8b) oraz (Mateusza 4:9) [Sam Jezus dobitnie wskazał, kogo wyłącznie należy czcić.]

„Słuchaj, Izraelu: Jehowa, nasz Bóg, to jeden Jehowa” (5 Mojż. 6:4)

„Czyż wszyscy nie mamy jednego ojca ? Czyż nie stworzył nas jeden Bóg ?” (Malachiasza 2.:10)

„… istotnie jeden jest Bóg…” (List do Rzymian 3:30)

„Wierzysz, że jest jeden Bóg ? Słusznie czynisz – lecz także i złe duchy wierzą i drżą.”(List do Jakuba 2:19)

„Nikt nie jest dobry oprócz jednego Boga.” — [to są słowa samego Jezusa] (Łukasza 18:18-19)

„Jehowa to jeden Jehowa.” (Marek 12:29-30)

„Bo któż na obłokach będzie równy Jahwe, któż wśród synów Bożych będzie do Jahwe podobny ?…” (Psalm 89:6 lub 7 w Biblii Tysiąclecia) [Nawet aniołowie, jak też i Syn Boży — Jezus nie równa się Jehowie]

Owo ujawnienie w jego (chodzi o Jezusa) wyznaczonym czasie ukaże szczęśliwy i jedyny Mocarz - Król królujących i Pan panujących, jedyny mający nieśmiertelność, mieszkający w niedostępnym świetle, ten, którego żaden z ludzi nie widział ani widzieć nie może. Jemu niech będzie szacunek i potęga wieczna. Amen. (1Tymoteusza 6:16)
[Jezusa widziało, natomiast, mnóstwo ludzi]

„Wy jesteście moimi świadkami — brzmi wypowiedź Jehowy — moim sługą, którego wybrałem, abyście mnie poznali i wierzyli we mnie, i rozumieli, że ja jestem ten sam. Przede mną nie został utworzony żaden Bóg ani po mnie nie ma żadnego. Ja, właśnie ja jestem Jehowa, a oprócz mnie nie ma wybawcy” (Izajasza 43:10-12)

„Niechaj poznają Ciebie i wiedzą, że Ty masz na imię Jahwe, ze tylko sam jesteś najwyższy nad cała ziemią” (Psalm 83:18 lub 19 — katolicka Biblia Tysiąclecia, wydanie drugie)

„ … bożek jest nicością na świecie i że nie ma innego Boga oprócz jednego. Bo chociaż są tacy, których zwą ‘bogami’, czy to w niebie, czy na ziemi, jako że jest wielu ‘bogów’ i wielu ‘panów’, dla nas wszakże jest jeden Bóg, Ojciec…. I jeden jest Pan, Jezus Chrystus…”
(1 Koryntian 8:4b-5) [Wyraźnie rozgraniczono tutaj Boga od Jezusa]

Z powyższych wersetów widać, że Bóg jest jeden i cechuje go słuszna zazdrość o swe Imię, o swoją pozycję, jako Władcy — Stworzyciela wszechświata.
Zobaczmy teraz, co pisze Biblia o Jezusie, czyli kolejnej postaci, w domniemanej przez nominalne chrześcijaństwo, Trójcy:

„Albowiem Bóg podporządkował wszystko pod jego (chodzi tu o Jezusa) stopy. Ale gdy mówi, iż wszystko zostało podporządkowane, jest oczywiste, że z wyjątkiem tego, który mu to wszystko podporządkował…” (1 List do Koryntian 15:27)

„Głową Chrystusa jest Bóg” (1 List do Koryntian 11:3)

„ …. który [chodzi o Jezusa] chociaż istaniał w postaci Bożej [czyli w dziedzinie niebiańskiej, jako pierwsze stworzenie Boga], nie brał pod uwagę zagarnięcia, mianowicie tego, żeby być równym Bogu.”
(List do Filipin 2:6)

„Boga, który go (Jezusa) wskrzesił z martwych.” (Kolosan 2:12) oraz (Rzymian 8:11) oraz (Rzymian 10:9) oraz (1 Tesaloniczan 1:10)
[zobacz także 1 List do Koryntian 15: 12-14 gdzie jest mowa, ze Jezus został wskrzeszony a nie sam się wskrzesił.]

„ … lecz którego Bóg wskrzesił z martwych…”. (Dzieje apostolskie 4:10)
[A kościół katolicki upiera się przy dogmacie, że Jezus, jako Bóg, zmartwychwstał własną mocą]

„ … i uczynił (Jezus) nas królestwem, kapłanami dla swego Boga i Ojca.” (Objawienie 1:6)

„Albowiem Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus” (1 List do Tymoteusza 2:5)

na dół  || TOP  || do góry

2.  A co mówił Jezus sam o sobie ?

„Ojciec większy jest ode mnie.” (Jana 14:28b)

„…nie moja wola, lecz twoja niech się dzieje…” [Jezus całkowicie podporządkowuje się Ojcu] (Łukasz 22:42)

„Jehowę, twego Boga masz czcić i tylko dla niego masz pełnić świętą służbę.” (Łukasza 4:8)

„Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe? On rzekł do niego: 'Masz miłować Jehowę, twojego Boga, całym swym sercem i całą swą duszą, i całym swym umysłem'. To jest największe i pierwsze przykazanie.” (Mateusza 22:36-39)

„Jezus powiedział jej (Marii Magdalenie po swoim zmartwychwstaniu): ‘Przestań się mnie kurczowo trzymać. Jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Ale idź do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego.” (Ewangelia Jana 20:17)

„…ja od Boga wyszedłem i tu jestem. Wcale też nie przyszedłem z własnej inicjatywy, lecz On mnie posłał. (Jana 8:42) oraz (Jana 12:42)

„On im powiedział: "Kielich mój istotnie będziecie pić, ale to zasiadanie po mej prawicy i po mej lewicy nie moją jest rzeczą, abym mógł je dać, lecz należy ono do tych, dla których zostało przygotowane przez mojego ojca". (Mateusza 20:23)

„O owym dniu i godzinie nie wie nikt – ani aniołowie niebios, ani Syn, tylko sam Ojciec.” (Mateusza 24:6)
[Gdyby Jezus był Bogiem – wiedziałby wszystko]

„Ty jednak, gdy się modlisz, wejdź do swego pokoju i zamknąwszy drzwi, módl się do twego Ojca, który jest w ukryciu; wtedy Ojciec twój, który się przygląda w ukryciu, odpłaci tobie.” (Mateusza 6:6)
[Jezus nie powiedział, żeby modlić się do niego ale do jego Ojca]

„Macie więc modlić się w ten sposób: "'Nasz Ojcze w niebiosach, niech będzie uświęcone twoje imię.” (Mateusza 6:9)

„A Jezus podszedł i powiedział do nich, mówiąc: "Dano mi wszelką władzę w niebie i na ziemi” (Mateusza 28:18)
[Gdyby Jezus był Bogiem, nie potrzebowałby otrzymywać władzy. A, że otrzymał od swego Ojca ogromną władzę, świadczą cuda, jakich dokonał, czy, na przykład, poniższy werset:

„Dlaczego ten człowiek tak mówi? On bluźni. Któż oprócz jednego - Boga - może przebaczać grzechy?" (Marka 2:7)
[A jednak Jezus miał moc przebaczania grzechów i aby to unaocznić, w dalszej relacji, uzdrowił tego paralityka].

Czy to jednak świadczy o Boskości Jezusa ? – sam Jezus to wyjaśnia:
„… Syn nie może nic uczynić z własnej inicjatywy, lecz tylko to, co widzi, że czyni Ojciec.” (Jana 5:19)

„Ja nie mogę nic uczynić z własnej inicjatywy.” (Jana 5:30)

na dół  || TOP  || do góry

3.  Kim, więc, jest Chrystus ?

„Chrystus jest obrazem Boga.” (2 Koryntian 3:4b)

„On (Jezus) jest obrazem niewidzialnego Boga” (Kolosan 1:15)

„…gdyż właśnie w nim mieszka Cieleśnie cała pełnia boskości” (Kolosan 2:9)

„On (chodzi o Jezusa) jest odbiciem chwały Boga (a nie samym Bogiem) i dokładnym wyobrażeniem samej jego istoty, on też podtrzymuje wszystko słowem jego mocy (a nie własnej mocy), a dokonawszy oczyszczenia za nasze grzechy, zasiadł po prawicy Majestatu w miejscach wyniosłych. O tyle zatem stał się lepszy od aniołów, o ile odziedziczył imię wspanialsze od ich imienia. Na przykład do któregoż z aniołów kiedykolwiek rzekł: "Ty jesteś moim synem; Ja dzisiaj zostałem twoim ojcem"? I znowu: "Ja stanę się dla niego ojcem, a on stanie się dla mnie synem"? Lecz gdy znowu wprowadza swego Pierworodnego na zamieszkaną ziemię, mówi: "I niech mu złożą hołd wszyscy aniołowie Boży". Ponadto w odniesieniu do aniołów mówi: "I aniołów swoich czyni duchami, a swoich sług publicznych płomieniem ognia". Natomiast w odniesieniu do Syna: "Bóg jest twoim tronem na wieki wieków, a berło twego królestwa jest berłem Prostolinijności. Umiłowałeś prawość, a znienawidziłeś bezprawie. Dlatego Bóg, twój Bóg, namaścił cię olejkiem”
(List do Hebrajczyków 1:3-9)

na dół  || TOP  || do góry

4.  Czy Jezus wierzył w Boga ?

Tak, gdyż:

(Gdyby Jezus sam był Bogiem – czy musiałby wierzyć w samego siebie ?)

„Jeżeli więc komuś z was brakuje mądrości, niech prosi Boga, bo on daje wszystkim szczodrze i bez wypominania - a będzie mu dana” (List Jakuba 1:5)

(Apostoł Jakub nie napisał, aby prosić Jezusa w modlitwie o coś lecz Boga)

[zob. też: Dylemat trynitariański ]

na dół  || TOP  || do góry

5.  Czy, więc, można oddawać cześć Jezusowi, jako równemu Bogu ?

„Gdy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, przypadł do jego stóp i złożył mu hołd. ale Piotr podniósł go, mówiąc: ‘Wstań: ja też jestem człowiekiem’. „ (Dzieje 10:25-26)
[Ten werset pokazuje nam, ze nie należy oddawać czci boskiej zwykłym ludziom.]

„Wtedy upadłem u Jego (anioła) stóp, aby mu oddać cześć. Ale on mi mówi: "Uważaj! Nie czyń tego! Jestem tylko współniewolnikiem twoim i braci twoich, którzy zajmują się świadczeniem o Jezusie. Oddaj cześć Bogu.” (Objawienie 19:10)

„To właśnie ja, Jan, słyszałem i widziałem te rzeczy. A gdy usłyszałem i ujrzałem, upadłem, by oddać cześć u stóp anioła. który mi to pokazywał. Ale on mi mówi: "Uważaj! Nie czyń tego! Jestem tylko współniewolnikiem twoim i twoich Braci, którzy są prorokami. i tych, którzy zachowują słowa tego zwoju. Oddaj Cześć Bogu".” (Objawienie 22:8-9)
Te wersety wskazują, iż nawet potężnym aniołom nie należy się cześć.
[Identyczną sytuacje znajdziemy w księdze Daniela.]

„…Niech was nie pozbawia nagrody żaden człowiek, który ma upodobanie w udawanej pokorze i w Jakiejś formie oddawania czci aniołom, ‘stawiając stopę’ na czymś, co ujrzał — nadęty bez uzasadnionego powodu swą cielesną umysłowością…” (Kolosan 2:18)
[Widać, że u apostoła Pawła oddawania czci aniołom, było zwyczajnie potępiane, kiedy tak źle się o tym wyrażał]

Zobaczmy też, czyja chwałę ogłasza jeden anioł:

„I ujrzałem innego anioła, który leciał środkiem nieba i miał wiecznotrwałą dobrą nowinę do oznajmienia jako radosną wieść dla mieszkających na ziemi i dla każdego narodu, i plemienia, i języka, i ludu, i mówił donośnym głosem: ‘Boga się bójcie i dajcie mu chwałę, ponieważ nadeszła godzina jego sądu. Oddajcie więc cześć Temu, który uczynił niebo i ziemię, i morze, i źródła wód’.” (Objawienie 14:6-7)

„Dlatego też Bóg wyniósł go na wyższe stanowisko i Życzliwie dał mu imię, które przewyższa wszelkie inne imię, żeby w imię Jezusa zgięło się wszelkie kolano tych w niebie i tych na ziemi, i tych pod ziemią i żeby wszelki język otwarcie uznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku Chwale Boga, Ojca.” (List do Filipin 2:9-11)

Widać stąd, że stosowny szacunek dla Jezusa jest zupełnie na miejscu ale nie powinien on odsuwać w cień czci, jaką należy oddawać Bogu. Taki tez przykład dał nam sam Jezus, który nie szukał swojej chwały ale chwały swego Ojca, swego Boga.
Gdyby nie posłuszeństwo Jezusa – nie mielibyśmy dzisiaj żadnej nadziei. Należy się mu, więc, szacunek, na miarę jego roli w zamierzeniu Bożym:

„Jezus powiedział to i podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: "Ojcze, nadeszła godzina; otocz swego syna chwałą, aby syn otoczył chwałą ciebie, stosownie do tego, jak dałeś mu władzę nad wszelkim ciałem” (Jana 17:1-2a)

„… aby wszyscy szanowali Syna, tak jak szanują Ojca. Kto nie szanuje syna, ten nie szanuje Ojca, który go posłał.” (Jana 5:23)

„…A gdy weszli do łodzi, wicher ustał. Wtedy ci w łodzi złożyli mu hołd, mówiąc: ‘Rzeczywiście jesteś Synem Bożym’.” (Mateusza 14:33)
[Nie był to hołd, jaki należy się Bogu ale Synowi Bożemu]

na dół  || TOP  || do góry

6.  „Problem” jedności

Wielu zwolenników nauki o Trójcy Świętej podaje argument o jedności, jaką opisuje Biblia, a która to łączyła Boga z jego Synem.

Czy rzeczywiście dowodzi to o istnieniu trójcy bogów ? Jeśli już, to o dwójcy ale moim zdaniem – dowodzi wręcz czemuś przeciwnemu. Ukazuje, iż o jakiejś trójcy nie może być mowy w przypadku jedynego Boga.

Do rzeczy, więc…
Apostoł Jan, w swoim pierwszym liście napisał:

„Boga nikt nigdy nie widział. Jeżeli dalej miłujemy się wzajemnie, to Bóg pozostaje w nas, a jego miłość zostaje w nas wydoskonalona. Po tym poznajemy, iż pozostajemy w jedności z nim, a on w jedności z nami, że udzielił nam swego ducha. Ponadto sami widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec posłał swego Syna jako Wybawcę świata. Kto wyznaje, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, z takim Bóg pozostaje w jedności, a on w jedności z Bogiem ….. Bóg jest miłością, a kto pozostaje w miłości, ten pozostaje w jedności z Bogiem, Bóg zaś pozostaje w jedności z nim(1 Jana 4:12-16)

„Ujawniłem twoje imię ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i dałeś ich mnie, a oni zachowali twoje słowo. Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, jest od ciebie; ponieważ wypowiedzi, które ty mi dałeś, ja dałem im, a oni je przyjęli i naprawdę poznali, że wyszedłem jako twój przedstawiciel, i uwierzyli, żeś ty mnie posłał. Ja proszę za nimi; nie proszę za światem, lecz za tymi, których mi dałeś, są bowiem twoimi i wszystko moje jest twoje, a twoje jest moje, i wśród nich zostałem otoczony chwałą. "I już nie jestem na świecie, ale oni są na świecie, a ja przychodzę do Ciebie. Ojcze Święty, czuwaj nad nimi ze względu na twoje imię, które mi dałeś, żeby oni byli jedno, tak jak my(Jana 17:6-11)

„ … żeby oni wszyscy byli jedno, tak jak ty, Ojcze, jesteś w Jedności ze mną, a ja jestem w jedności z tobą, żeby i oni byli w jedności z nami, by świat uwierzył, żeś ty mnie posłał. Ja też dałem im chwałę, którą ty mi dałeś, żeby byli jedno, tak jak my jedno jesteśmy. Ja w jedności z nimi, a ty w jedności ze mną, żeby byli doprowadzeni do doskonałej jedności(Jana 17:22-23a)

„I dałem im poznać twoje imię, i dam je poznać, żeby miłość, którą mnie umiłowałeś, była w nich, a ja w jedności z nimi(Jana 17:26)

„A usilnie zachęcam was, bracia, przez imię naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Żebyście wszyscy mówili zgodnie i żeby nie było wśród was rozdźwięków, ale żebyście byli stosownie zjednoczeni, mając ten sam umysł i ten sam tok myśli(1 Koryntian 1:10)

„Dlatego Jezus im rzekł: "Kiedy już uniesiecie w górę Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że to ja jestem i że nic nie czynię z własnej inicjatywy, ale wszystko mówię tak, jak mnie nauczył ojciec. A ten, który mnie posłał, jest ze mną; nie pozostawił mnie samego, Ponieważ zawsze czynię to, co się jemu podoba". (Jana 8:28-29)

„Czy nie wierzysz, że ja jestem w jedności z Ojcem, a Ojciec w jedności ze mną? Tego, co do was mówię, nie mówię sam z siebie; lecz Ojciec, który pozostaje w jedności ze mną, dokonuje swych dzieł.” (Jana 14:10)

Ja i Ojciec jedno jesteśmy(Jana 10:30)

"My zaś wiemy, że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością umysłu, żebyśmy mogli poznać prawdziwego. I jesteśmy w jedności z tym prawdziwym poprzez jego Syna, Jezusa Chrystusa… " (1 Jana 5:20)

Powyższy, jak też i im podobne wersety z Biblii obalają mit o Trójcy, gdyż również apostołowie, jak i każdy gorliwy naśladowca Chrystusa jest w jedności z Bogiem.

"Kto złączył się z Panem, ten jest z nim jednym duchem." (1 Koryntian 6:17)

Podobną jedność stanowią małżonkowie:
„On, odpowiadając, rzekł: "Czy nie czytaliście, że ten, który ich stworzył, od początku uczynił ich mężczyzną i kobietą i powiedział: ,Z tego względu mężczyzna opuści ojca i matkę, a przylgnie do swej żony i oboje będą jednym ciałem'? Tak, więc, nie są już dwojgiem, lecz jednym ciałem.” (Mateusza 19:4-6)

O braku Trójcy świadczy także poniższy werset :

„Bóg nie może być doświadczany przez coś złego, ani sam nikogo nie doświadcza.”
(Jakuba 1:13b) - [Gdyby Jezus był Bogiem — nie byłby tak okrutnie doświadczany.]

na dół  || TOP  || do góry

7.  DUCH ŚWIĘTY, domniemana trzecia osoba Trójcy -

Co o nim mówi Pismo ?

Duch Święty, nie występuje wcale w pismach hebrajskich.

Z listu do Hebrajczyków , rozdział 2, werset 4 (końcowa jego część) wynika, że Bóg udziela ducha świętego według swej woli, a nie według woli Syna. Ani tez Duch Święty nie czyni tego samodzielnie.
Jezus, w noc przed swą śmiercią, powiedział apostołom, że niebawem ich opuści. Bardzo ich to zasmuciło. Wiedząc, że będą potrzebowali nieustannego wsparcia, obiecał:

„… ja poproszę Ojca i da wam innego wspomożyciela, aby był z wami na wieki - ducha Prawdy, którego świat nie może otrzymać, ponieważ go nie widzi, ani go nie zna. Wy go znacie, ponieważ z wami pozostaje i jest w was. Nie zostawię was osieroconych. Przyjdę do was.” (Jana 14:16)

„Kiedy przybędzie wspomożyciel, którego ja wam poślę od Ojca - duch prawdy, który wychodzi od Ojca - ten będzie świadczył o mnie” (Jana 15:26)
– dzięki Jezusowi przybędzie Duch Boży, ale źródło tego Ducha jest wyłącznie u Ojca

Swoją obietnicę Jezus dotrzymał:

„ i wszyscy zostali napełnieni duchem świętym” (Dzieje 2:4)
[czyż można być napełniony osobą w sensie dosłownym ? NIE.
Można być natomiast napełniony duchem, czyli mocą, energią, zrozumieniem, jasnością umysłu, mądrością ….)

„Wybawienie zawdzięczamy naszemu Bogu, który zasiada na tronie i Barankowi” - [nie zaś duchowi świętemu, jako osobie] (Objawienie 7:10)

„On zaś (mowa o Szczepanie), będąc pełen ducha świętego, wpatrzył się w niebo i ujrzał chwałę Bożą oraz Jezusa, stojącego po prawicy Boga” - [Dziwne, że Szczepan nie ujrzał w tej wizji również Ducha Świętego, a wyłącznie Boga i Jezusa ?]
(Dzieje Apostolskie 7:55-56)

„Gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody; i oto niebiosa się otwarły, i on ujrzał przychodzącego nań ducha Bożego, zstępującego niczym gołąb” - [Duch Boży przedstawiony jest symbolicznie, jako gołąb, a nie postać ludzka]
(Mateusza 3:16)

„Jezus więc znowu rzekł im: ‘Pokój wam. Jak Ojciec posłał mnie, tak też ja posyłam was’. I rzekłszy to, tchnął na nich i powiedział im: "Przyjmijcie ducha świętego.”
(Jana 20:21-22)

„A w dniach ostatnich - mówi Bóg - wyleję mego ducha na wszelkie ciało i wasi synowie oraz wasze córki będą prorokować i wasi młodzieńcy będą mieć wizje, a waszym starcom śnić się będą sny; i nawet na moich niewolników oraz na moje niewolnice wyleję w owych dniach mego ducha i będą prorokować.”
(Dzieje 2:17-18)

„Skoro zatem został wywyższony na prawicę Bożą i od Ojca otrzymał ducha świętego, wylał to, co wy widzicie i słyszycie” (Dzieje 17:33)

„Są bowiem rozmaite rodzaje darów, ale ten sam duch; i są rozmaite rodzaje usługiwań, lecz ten sam Pan; i są rozmaite rodzaje działań, lecz ten sam Bóg, który we wszystkich dokonuje wszelkich działań. Ale każdemu dano w pożytecznym Celu przejaw ducha. Na przykład jednemu jest dana poprzez ducha mowa mądrości, drugiemu mowa poznania według tego samego ducha, innemu wiara przez tego samego ducha, innemu dary uzdrawiania przez tego jednego ducha, jeszcze innemu działania potężnych czynów, innemu prorokowanie, innemu rozeznawanie natchnionych wypowiedzi, innemu różne języki, a innemu tłumaczenie języków. ale wszystkich tych działań dokonuje jeden i ten sam duch, udzielając każdemu z osobna, jak chce. Gdyż jak ciało jest jedno, ale ma wiele członków i wszystkie członki owego Ciała - chociaż jest ich wiele - są jednym ciałem, tak i Chrystus. Bo doprawdy za sprawą jednego ducha my wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jednym Ciele … „ (1 Koryntian 12:4-13a)

„Gdy odbierasz im ducha, konają i wracają do swego prochu. Gdy posyłasz swego ducha, zostają stworzone; i odnawiasz oblicze ziemi.”
(Psalm 104:29b-30)

TOP  || do góry

8.  NA ZAKOŃCZENIE

Isaac Newton Sir Izaak Newton i inne znane osobistości świata naukowego, już dawno temu uznali, że nauka o Trójcy jest niebiblijna

Poznanie prawdziwego Boga – warunkiem życia:

„To znaczy życie wieczne; ich poznawanie ciebie, Jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, któregoś posłał, Jezusa Chrystusa”. (Jana 17:3)

„My zaś wiemy, Że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością umysłu, żebyśmy mogli poznać Prawdziwego. I jesteśmy w jedności z tym prawdziwym poprzez jego Syna, Jezusa Chrystusa. To jest prawdziwy Bóg i życie wieczne.” ;(1 List do Jana 5:20)

„I w nikim innym nie ma wybawienia, bo nie ma pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, dzięki któremu mamy zostać wybawieni”. (Dzieje 4:12)

„Nie każdy, kto do mnie mówi: 'Panie, Panie', wejdzie do królestwa niebios, Lecz tylko ten, kto wykonuje wolę mego Ojca, który jest w niebiosach. Wielu mi powie w owym dniu: 'Panie, Panie, czyśmy w twoim imieniu nie prorokowali i w twoim imieniu nie wypędzali demonów, i w twoim imieniu nie dokonywali potężnych dzieł?' Ale ja wtedy im wyznam: Nigdy was nie znałem! Odstąpcie ode mnie, czyniciele bezprawia.” (Mateusza 7:21-23)

"Godzien jesteś, Jehowo, Boże nasz, przyjąć chwałę i szacunek, i moc, ponieważ tyś stworzył wszystko i z twojej woli wszystko zaistniało i zostało stworzone". (Objawienie 4:11) [Wyłącznie Bóg-Ojciec, JHWH ma prawo przyjmować chwałę.]

TOP  || do góry
top© 2002 - RUMBURAK