uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

Według Świętej Kongregacji do spraw Liturgii Kościoła Rzymskokatolickiego msza jest „ofiarą uwieczniająca Ofiarę Krzyża…”

monstrancja

W „Uroczystym wyznaniu wiary” z 30 czerwca 1968 roku papież Paweł VI oświadczył: „Wierzymy, że jak chleb i wino konsekrowane przez Chrystusa Pana podczas Ostatniej Wieczerzy zostały przemienione w Jego ciało i krew, tak też i chleb i wino, konsekrowane przez kapłana przemieniają się w ciało i w krew Chrystusa, zasiadającego w chwale niebieskiej; i wierzymy, że ta tajemnicza obecność Pana pod postaciami owych rzeczy, które dla zmysłów zdają się istnieć nadal jak przedtem, jest prawdziwa, rzeczywista i substancjonalna. Tę tajemniczą przemianę kościół stosownie i właściwie zwie przeistoczeniem.”

W katechizmie religii katolickiej powiedziano: „Msza święta jest to ofiara najświętsza Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa, który się na ołtarzu pod postaciami chleba i wina Ojcu niebieskiemu za nas ofiarowuje i tym sposobem ofiarę raz na krzyżu spełnioną, teraz na ołtarzu ponawia”. oraz „Wszyscy wierni (…) są pod grzechem śmiertelnym obowiązani w każdą niedzielę i święto uczestniczyć we Mszy świętej”. Kościół zaleca również przyjmować Komunię św. jak najczęściej, nawet codziennie”.Czy Pismo Święte potwierdza słuszność takich poglądów?

„Bo Chrystus wszedł nie do miejsca świętego uczynionego rękami, będącego odbiciem rzeczywistości, ale do samego nieba, żeby się teraz na waszą rzecz ukazywać przed osobą Boga. I nie po to, żeby ofiarować siebie często, jak to arcykapłan, co roku wchodzi do miejsca świętego, nie z własną krwią. W przeciwnym wypadku musiałby często cierpieć od założenia świata. Teraz jednak ujawnił się raz na zawsze przy zakończeniu systemów rzeczy, aby usunąć grzech przez ofiarę z samego siebie. I jak jest zastrzeżone dla ludzi raz jeden umrzeć, a potem sąd, tak też Chrystus został ofiarowany raz na zawsze, żeby ponieść grzechy wielu; a drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, i to tym, którzy go pilnie wypatrują ku swemu wybawieniu”. (Hebrajczyków 9:25-28)

„Za sprawą wspomnianej ‘woli’ zostaliśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Ponadto każdy kapłan dzień w dzień staje na swoim miejscu, by pełnić publiczną służbę i często składać te same ofiary, jako że nigdy nie są one w stanie całkowicie usunąć grzechów. Ale ten człowiek złożył na zawsze jedną ofiarę za grzechy i zasiadł po prawicy Boga”. (Hebrajczyków 10:10-12)

„Nie potrzebuje on, jak owi arcykapłani, codziennie składać ofiar, najpierw za grzechy własne, a potem ludu (gdyż uczynił to raz na zawsze, ofiarowawszy samego siebie)”. (Hebrajczyków 7:27)

„Bo nawet Chrystus raz na zawsze umarł za grzechy, prawy za nieprawych, aby was przywieść do Boga: uśmiercony został w ciele, ale ożywiony w duchu”. (1 Piotra 3:18)

Śmierć Jezusa ma nadzwyczaj doniosłe znaczenie dla ludzkości. Powinna więc być ona stosownie rozpamiętywana. Sam Jezus powiedział: „To czyńcie na pamiątkę moją” (Łukasza 22:19, 1Koryntian 11:24) lecz nie wypowiedział się wyraźnie, co do częstotliwości obchodzenia tej Pamiątki. Sam , będąc Żydem, i wiernie przestrzegając Prawa - obchodził Paschę (która przecież była także zwiastunem jego śmierci) raz w roku. A czy oprócz obchodzenia pamiątki jego śmierci Jezus nakazał swym uczniom odprawianie także obrzędu odnawiającego jego ofiarę? Nie sądzę. Obrzędy takie, posługują się różnymi przedmiotami kultu, zakazanymi w Biblii, jako forma bałwochwalstwa. Obrzędy takie często graniczą z magią (mroczne pomieszczenia świątyń tonące w blasku świec…) i spirytyzmem (kontaktami ze zmarłymi), również ostro potępianymi w Piśmie Świętym.

Zwrócićmy jeszcze uwagę na poniższe myśli:

  • Jeśli chodzi o słowa Jezusa: „To jest moje ciało” — powiedział tez On o sobie : „Ja jestem światłością świata”, „Ja jestem bramą owiec”, Ja jestem prawdziwym krzewem winnym”, a żadne z tych wyrażeń nie nasuwa wniosku o cudownym przeistoczeniu.
  • Czy Jezus zachęcał do jedzenia swojego ciała i picia krwi? Jeżeli tak, to zalecałby pogwałcenie Prawa, które Bóg dał Izraelowi przez Mojżesza, które to prawo zakazywało spożywanie wszelkiej krwi.
  • Według nauk Kościoła katolickiego — msza to ustawiczne ponawianie ofiary Jezusa. Czyżby, więc, ofiara śmierci Jezusa była niewystarczająca, że musi się on jeszcze ofiarowywać tysiące razy dziennie w różnych miejscach na świecie?
[Zobacz w uStroniu:] Jak chrześcijanie powinni zapatrywać się na mszę?
A tak niejednokrotnie wygląda dzisiejszy obrzęd mszy św.
eucharystia
top© 2002 - RUMBURAK