uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

10 słów, czyli Dekalog — 10 przykazań, przekazanych na górze Horeb Izraelitom poprzez Mojżesza, zapisane są w Biblii dwukrotnie — raz w Księdze wyjścia (2 Księga Mojżeszowa), w rozdziale 20, wersety: 3-17 oraz powtórzone w Księdze Powtórzonego Prawa (5 Księga Mojżeszowa), rozdział 5, wersety: 6-22

dekalog

Zestawiłem tutaj porównanie hebrajskiego oryginału, jego tłumaczenia, zaczerpniętego z Biblii Tysiąclecia (wyd.II), z katolickim katechizmem. Łatwo zauważyć, iż Kościół katolicki, w dotychczasowej formie katechizmu (znanej większości Polaków z lekcji religii) usunął drugie przykazanie, a powstałą w ten sposób pustkę, wypełnił poprzez podział dziesiątego przykazania na dwie części. Powstało przez to nielogicznie brzmiące przykazanie, o treści: ANI ŻADNEJ RZECZY, KTÓRA JEGO JEST. Tradycyjnie — usunięto także Imię Boże JHWH, występujące w oryginale oraz zmieniono nakaz świętowania Szabatu na 'dzień święty'.

Cel takiego fałszerstwa staje się oczywisty, biorąc pod uwagę wielowiekową tradycję popierania przez Kościół bałwochwalczego kultu obrazów, rzeźb, krzyży… — bezpardonowo potępianych w Biblii, pod karą śmierci.

Niedawno Kościół Katolicki wydał Nowy Katechizm. Nie jest on jeszcze rozpowszechniony, a jego treść niejednolita w poszczególnych krajach, gdyż jego opracowanie w językach narodowych pozostawiono w gestii stosownych episkopatów.
Rozmywa to jeszcze bardziej (i tak już niejednolite) nauczanie Kościoła — w każdym kraju wyglądające nieco inaczej, w oparciu o ludzkie, miejscowe pogańskie tradycje, przejęte przez chrześcijaństwo.

W nowym wydaniu katechizmu widać wielkie zmiany na lepsze ale też pewną niekonsekwencję:  Przywrócono (usunięte wcześniej) drugie przykazanie, zespalając go z pierwszym. Dziesiąte przykazanie (o którym wspomniałem wcześniej, że było niekompletne) zostało teraz powtórzone dwa razy: jako dokończenie dziewiątego przykazania oraz jako samodzielne dziesiąte przykazanie.
Do każdego przykazania dekalogu, dodano odpowiadający mu w treści cytat z Nowego Testamentu. Jest to trafne zestawienie, uzupełniające dekalog. Nadal, jednak, nie przywrócono Imienia Bożego — dalej zatajając je przed ludźmi ! Ponadto, przykazania opatrzono obfitymi komentarzami, tocząc przy ich pomocy, zaciekłą batalię w obronie czynienia sobie do czci wizerunków, czyli …  wbrew Słowu Bożemu.

dotychczasowy
Katechizm katolicki
„Jam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli”.

I. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.

II. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.

III. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

IV. Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył i dobrze ci się powodziło na ziemi.

V. Nie zabijaj.

VI. Nie cudzołóż.

VII. Nie kradnij.

VIII. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu.

IX. Nie pożądaj żony bliźniego twego.

X. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.
(Wg przekładu ks. A. Cząstki „Duży katechizm religii katolickiej”)

zobacz w uSTRONIU:
Fałszerstwo drugiego przykazania


Tematyczne linki w sieci:
najnowszy (zmieniony)
Katechizm katolicki
Artykuł pierwszy
PIERWSZE  PRZYKAZANIE

Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył (Wj 20: 2-5).

Jest… napisane: "Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz" (Mt 4:10)

Artykuł drugi
DRUGIE  PRZYKAZANIE

Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy (Wj 20:7; Pwt 5:11).

Powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał… A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie (Mt 5:33-34).
Artykuł trzeci
TRZECIE  PRZYKAZANIE

Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy (Wj 20:8-10).

To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu (Mk 2:27-28).
Artykuł czwarty
CZWARTE  PRZYKAZANIE

Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie (Wj 20:12).
Był im poddany (Łk 2:51)
Pan Jezus sam przypomniał ważność tego "przykazania Bożego" (Mk 7:8-13). Apostoł uczy: "Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe. Czcij ojca twego i matkę — jest to pierwsze przykazanie z obietnicą — aby ci było dobrze i abyś był długowieczny na ziemi" (Efezjan 6:1-3).
Artykuł piąty
PIĄTE  PRZYKAZANIE

Nie będziesz zabijał (Wj 20:13).

Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj!; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi (Mt 5:21-22).
Artykuł szósty
SZÓSTE  PRZYKAZANIE

Nie będziesz cudzołożył (Wj 20:14; Pwt 5:17).

Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa (Mt 5:27-28).
Artykuł siódmy
SIÓDME  PRZYKAZANIE

Nie będziesz kradł (Wj 20:15; Pwt 5:19).
Nie kradnij (Mt 19:18).
Artykuł ósmy
ÓSME  PRZYKAZANIE

Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek (Wj 20:16). Słyszeliście… że powiedziano przodkom: "Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi" (Mt 5:33).


Artykuł dziewiąty
DZIEWIĄTE  PRZYKAZANIE

Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego (Wj 20:17).

Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa (Mt 5:28).
Artykuł dziesiąty
DZIESIĄTE  PRZYKAZANIE

Nie będziesz pożądał… żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego (Wj 20:17). Nie będziesz pragnął domu swojego bliźniego ani jego pola, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twojego bliźniego (Pwt 5:21).

Gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje (Mt 6:21).
Biblia Tysiąclecia
(wyd. II)
2 Ks. Mojżeszowa 20:1-17
(w nawiasach podano numerację wersetów)

(1) Wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa:

(2) Ja jestem Jahwe, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

(3) Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!

(4) Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią !

(5) Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Jahwe, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą.

(6) Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

(7) Nie będziesz wzywał imienia Boga twego, Jahwe, do czczych rzeczy, gdyż Jahwe nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.

(8) Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić.

(9) Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia.

(10) Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci twego Boga, Jahwe. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram.

(11) Bo sześciu dniach  uczynił Jahwe niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Jahwe dzień szabatu i uznał go za święty.

(12) Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą twój Bóg, Jahwe, da tobie.

(13) Nie będziesz zabijał.

(14) Nie będziesz cudzołożył.

(15) Nie będziesz kradł.

(16) Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.

(17) Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.
(18) Wtedy cały lud, słysząc grzmoty i błyskawice oraz głos trąby i widząc górę dymiącą, przeląkł się i drżał, i stał z daleka.

(19) I mówili do Mojżesza: Mów ty z nami, a my będziemy cię słuchać! Ale Bóg niech nie przemawia do nas, abyśmy nie pomarli!

(20) Mojżesz rzekł do ludu: Nie bójcie się! Bóg przybył po to, aby was doświadczyć i pobudzić do bojaźni przed sobą, żebyście nie grzeszyli.

(21) Lud stał ciągle z daleka, a Mojżesz zbliżył się do ciemnego obłoku, w którym był Bóg.

(22) Rzekł nadto Jahwe do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: Wy sami widzieliście, że z nieba do was przemawiałem.

(23) Nie będziecie sporządzać obok Mnie bożków ze srebra ani bożków ze złota nie będziecie sobie czynić.
ORYGINAŁ
hebrajski
שמותת — Exodus — Wyjścia
שמות פרק — chapter 20

(1)  וידבר אלהים את כל הדברים האלה לאמר

(2)  אנכי יהוה אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים

(3)  לא יהיה לך אלהים אחרים על פני

(4)  לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ

(5)  לא תשתחוה להם ולא תעבדם כי אנכי יהוה אלהיך אל קנא פקד עון אבת על בנים על שלשים ועל רבעים לשנאי

(6)  ועשה חסד לאלפים לאהבי ולשמרי מצותי

(7)  לא תשא את שם יהוה אלהיך לשוא כי לא ינקה יהוה את אשר ישא את שמו לשוא

(8)  זכור את יום השבת לקדשו

(9)  ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך

(10)  ויום השביעי שבת ליהוה אלהיך לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך

(11)  כי ששת ימים עשה יהוה את השמים ואת הארץ את הים ואת כל אשר בם וינח ביום השביעי על כן ברך יהוה את יום השבת ויקדשהו

(12)  כבד את אביך ואת אמך למען יארכון ימיך על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך

(13)  לא תרצח

(14)  לא תנאף

(15)  לא תגנב

(16)  לא תענה ברעך עד שקר

(17)  לא תחמד בית רעך לא תחמד אשת רעך ועבדו ואמתו ושורו וחמרו וכל אשר לרעך


(18)  וכל העם ראים את הקולת ואת הלפידם ואת קול השפר ואת ההר עשן וירא העם וינעו ויעמדו מרחק

(19)  ויאמרו אל משה דבר אתה עמנו ונשמעה ואל ידבר עמנו אלהים פן נמות

(20)  ויאמר משה אל העם אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלהים ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו

(21)  ויעמד העם מרחק ומשה נגש אל הערפל אשר שם האלהים

(22)  ויאמר יהוה אל משה כה תאמר אל בני ישראל אתם ראיתם כי מן השמים דברתי עמכם

(23)  לא תעשון אתי אלהי כסף ואלהי זהב לא תעשו לכם

top© 2003 — RUMBURAK