uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

Rozwikłanie tajemnicy najwznioślejszego imienia

O tym najwznioślejszym imieniu wspomina zarówno muzułmański Koran, jak i chrześcijańska Biblia. W niniejszym artykule wyjaśniono, jakie ma ono znaczenie. Wykazano także, jaki wpływ wywrze na całą ludzkość oraz na nasze przyszłe życie na ziemi.

NA ZIEMI żyło i zmarło miliony mężczyzn i kobiet. W większości wypadków pamięć o nich wygasła, a ich imiona poszły w zapomnienie. Jednakże niektóre sławne nazwiska, na przykład Awicenna, Edison, Pasteur, Beethoven, Gandhi czy Newton, dalej są na ustach ludzi. Kojarzą się z osiągnięciami, odkryciami i wynalazkami tych, którzy je nosili.

W.Thomas sen. „Mojżesz i płonący krzak” Przy płonącym krzaku Bóg dał się poznać Mojżeszowi jako ‘Jehowa, Bóg Abrahama’

Istnieje wszakże imię, które przyćmiewa wszystkie pozostałe. Wiąże się z wszelkimi zdumiewającymi rzeczami, które zdarzyły się kiedyś i dzieją się obecnie w całym wszechświecie. Co więcej, z imieniem tym łączy się nadzieja na długie i szczęśliwe życie dla rodu ludzkiego!

Wielu ludzi pragnęło poznać to imię. Szukali go i o nie wypytywali, ale na próżno. Pozostało dla nich tajemnicą. Prawdę mówiąc, żaden człowiek nie zdołałby odkryć tego imienia, gdyby go nie wyjawił sam Właściciel. Na szczęście jednak tajemnica związana z owym niezrównanym imieniem została odsłonięta. Uczynił to sam Bóg, aby osoby pokładające w Nim wiarę wiedziały, jak ono brzmi. Oznajmił je Adamowi, a także Abrahamowi, Mojżeszowi oraz innym wiernym sługom z dawnych czasów.

• Poszukiwanie najwznioślejszego imienia

Koran wspomina o człowieku, który „posiadał wiedzę z Księgi” (27:40, Bielawski). W komentarzu, znanym jako Tafsir Jalâlayn, powiedziano na temat tego wersetu: „Asaf, syn Barchijâ, był mężem sprawiedliwym. Znał najwznioślejsze imię Boga, toteż ilekroć je wezwał, był wysłuchiwany”. Przywodzi to na myśl biblijnego pisarza Asafa, który w Psalmie 83:18 (83:19, BT) oświadczył: „Aby się dowiedziano, że Ty, który masz na imię Jehowa, Ty sam jesteś Najwyższym nad całą ziemią” (NW).

W Koranie 17:2 czytamy: „Daliśmy Mojżeszowi Księgę i uczyniliśmy ją drogą prostą dla synów Izraela” (Bielawski). W Księdze tej Mojżesz zwraca się do Boga słowami: „Przypuśćmy, że przychodzę teraz do synów Izraela i faktycznie mówię im: ‘przysyła mnie do was Bóg waszych praojców’, a oni powiadają do mnie: ‘Jakie jest jego imię?’ Cóż im odpowiem?” Bóg odrzekł Mojżeszowi: „Oto, co masz powiedzieć synom Izraela: ‘Jehowa, Bóg waszych praojców, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was’. To jest moje imię po czas niezmierzony” (Wyjścia [2 Mojżeszowa] 3:13, 15, NW).

Starożytni Izraelici znali to wielkie imię Boga. Wykorzystywali je nawet do tworzenia własnych imion. Jak obecnie nadaje się komuś imię Abdullach, które znaczy „sługa Boży”, tak niegdyś Izraelita mógł otrzymać imię Abdiasz (po hebrajsku עובדיה OWADJAH), oznaczające „sługę Jehowy”.

Matkę proroka Mojżesza nazwano Jochebed, co może się wykładać „Jehowa jest chwałą”. Imię Jan znaczy „Jehowa okazał się łaskawy”, a imię innego proroka, Eliasza (po hebrajsku אֵלִיָּהוּ ELJAHU) — „moim Bogiem jest Jehowa”.

Prorocy znali to wielkie imię i posługiwali się nim w sposób nacechowany głębokim szacunkiem. W Piśmie Świętym występuje ono ponad 7000 razy. Jezus Chrystus, syn Marii, zwrócił na nie uwagę, gdy powiedział w modlitwie do Boga: „Objawiłem imię twoje ludziom, których mi dałeś (…) Objawiłem im imię twoje, i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była” (Jana 17: 6, 26). Omawiając słowa z Koranu 2:87, Baydâwi w znanym komentarzu do tej księgi napisał, iż Jezus „przywracał życie zmarłym za pośrednictwem najwznioślejszego imienia Boga”.

Jak więc doszło do tego, że owo imię spowiła tajemnica? Co ono ma wspólnego z przyszłością każdego człowieka?

• Jak imię stało się tajemnicą?

Niektórzy sądzą, że hebrajskie „Jehowa” znaczy tyle samo, co „Allach” (Bóg). Ale słowo „Allach” jest odpowiednikiem hebrajskiego ‘Elo-him’, będącego liczbą mnogą wyrazu ’elo`ah (bóg), wyrażającą majestat. Pod wpływem przesądu Żydzi przestali wymawiać Boże imię Jehowa. A kiedy napotykali je w trakcie czytania świętych pism, tradycyjnym zwyczajem wypowiadali słowo ’Ado•nai`, czyli „Pan”. Co więcej, w niektórych miejscach oryginału hebrajskego zastąpili imię Jehowa wyrazem ’Ado•nai`.

Podobnie uczynili przywódcy religijni chrześcijaństwa. Imię Jehowa zamienili na słowa „Bóg” (po arabsku „Allach”) i „Pan”. Przyczyniło się to do rozwoju fałszywej doktryny o Trójcy, nie mającej żadnego oparcia w Piśmie Świętym. Wskutek tego miliony ludzi niesłusznie oddaje cześć Jezusowi i duchowi świętemu, uważając ich za równych Bogu.*

* Dowody na niebiblijny charakter nauki o Trójcy omawiają w uStroniu m.in. artykuły: Czy wierzyć w Trójcę? oraz Czy Biblia uczy o Trójcy?

Tak więc przywódcy judaizmu oraz chrześcijaństwa wspólnie ponoszą winę za to, że ogromne rzesze ludzi nie znają najwznioślejszego z imion. Niemniej Bóg zapowiedział: „Stanowczo uświęcę swoje wielkie imię, (…) i narody będą zmuszone poznać, że ja jestem Jehowa”. Istotnie, Jehowa sprawi, że wszystkie narody poznają Jego imię. Dlaczego? Ponieważ nie jest On jedynie Bogiem Żydów czy jakiegoś innego ludu. Jehowa to Bóg całego rodzaju ludzkiego (Ezechiela 36:23, NW; 1 Mojżeszowa 22:18; Psalm 145:21; Malachiasza 1:11, BT).

• Najwznioślejsze imię a nasza przyszłość

W Piśmie Świętym powiedziano: „Każdy, kto wzywa imienia Jehowy, będzie wybawiony” (Rzymian 10:13, NW). Nasze wybawienie w dniu sądu będzie zależeć od tego, czy znamy imię Boga. Poznanie go obejmuje zaznajomienie się z przymiotami, dziełami oraz zamierzeniami Boga, a także kierowanie się w życiu Jego wzniosłymi zasadami. Na przykład Abraham znał imię Boże i go wzywał. Dzięki temu cieszył się zażyłą więzią z Bogiem, wierzył w Niego, polegał na Nim oraz był Mu posłuszny. W ten sposób stał się przyjacielem Boga. Tak samo my, jeśli poznamy Jego imię, to przybliżymy się do Boga, zadzierzgniemy z Nim osobistą więź i ze wszech sił będziemy strzec Jego miłości (1 Mojżeszowa 12:8; Psalm 9:10, NW [9:11]; Przypowieści 18:10; Jakuba 2:23).

Biblia donosi również: „Jehowa zwracał na to uwagę i słuchał. I zaczęto spisywać przed nim księgę pamięci dla bojących się Jehowy i dla myślących o Jego imieniu” (Malachiasza 3:16, NW). Dlaczego mamy ‘myśleć’ o najwznioślejszym imieniu? Imię Jehowa dosłownie znaczy „On powoduje, że się staje”. Wyjawia ono, iż Jehowa osobiście dopilnowuje spełnienia swych obietnic. Zawsze realizuje swoje zamierzenia. Jest Bogiem Wszechmocnym, jedynym Stwórcą, odznaczającym się wszelkimi szlachetnymi cechami. Nie da się w jednym słowie ująć pełni Jego boskości. Jednakże Bóg wybrał sobie niezrównane imię — Jehowa — które przywodzi na myśl wszystkie Jego przymioty i zamierzenia.

O swych zamysłach wobec ludzkości Bóg informuje na kartach Pisma Świętego. Jehowa Bóg stworzył człowieka, żeby ten cieszył się bezkresnym, szczęśliwym życiem w raju. Jego wolą jest, aby wszyscy ludzie stanowili jedną rodzinę, zespoloną miłością i pokojem. Już wkrótce Bóg miłości zrealizuje to zamierzenie (Mateusza 24:3-14, 32-42; 1 Jana 4:14-21).

Bóg wyjaśnia, dlaczego ludzie doznają cierpień, i wskazuje, iż mogą zostać od nich uwolnieni (Objawienie 21:4). W Psalmie 37:10-11 czytamy: „Jeszcze trochę, a nie będzie bezbożnego; spojrzysz na miejsce jego, a już go nie będzie. Lecz pokorni odziedziczą ziemię i rozkoszować się będą obfitym pokojem” (zobacz też Koran 21:105).

Owo doniosłe imię Boże faktycznie stanie się znane. Narody będą musiały się dowiedzieć, że brzmi ono Jehowa. Jakimż cudownym przywilejem jest poznanie tego najwznioślejszego imienia, świadczenie o nim oraz związanie się z nim. Jeżeli będziemy tak czynić, odczujemy na sobie urzeczywistnienie się wspaniałej obietnicy Bożej: „Ponieważ mnie umiłował, wyratuję go, wywyższę, bo zna imię moje. Wzywać mnie będzie, a Ja go wysłucham (…) Długim życiem nasycę go i ukażę mu zbawienie moje” (Psalm 91:14-16).

top

Imię Boże w polskich przekładach JAHWE w Biblii warszawskiej JAHWE w Biblii Tysiąclecia Ze słownika Biblii Tysiąclecia

Od lewej: Biblia warszawska, Biblia Tysiąclecia, wyd. II, hasło IMIĘ, ze slownika Biblii Tysiąclecia. [więcej przykładów]

topStrażnica nr 21 z 1 listopada 1993