uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

IMIĘ BOŻE w polskich przekładach Biblii

Biblia Szymona Budnego Biblia Budnego


»»

W Biblii nieświeskiej Szymona Budnego z 1972 znajduje się imię Boże w formie Jehowa.

Zdjęcie obok przedstawia fragment z Księgi Rodzaju, rozdział 24

Biblia Tysiąclecia JAHWE w Biblii Tysiąclecia

W na wskroś katolickim współczesnym polskim przekładzie Pisma Świętego, tzw. Biblii Tysiąclecia , „namaszczonej” przez kardynała, Stefana Wyszyńskiego, imię Boże w formie Jahwe pojawia się nawet w przypisach. ««

Rzecz ma miejsce wyłącznie wydaniu II, III, a czasami można spotkać je w skróconych wydaniach tej pozycji, zawierających sam tzw. Nowy Testament oraz Psalmy.

Kolejne wydania tej Biblii zostały „porawione” (to znaczy sfałszowane) w ten sposób, że usunięto z nich imię Jahwe, zastępując je okresleniem PAN albo BÓG. Gdy po raz pierwszy wydano Biblię Tysiąclecia, zawierającą Imię Boże, skorzystali z tego głównie… Świadkowie Jehowy, intensywnie propagujący imię Stwórcy na całym świecie. Episkopat polski spostrzegł swój „błąd” i nawet zaczęto w poszczególnych parafiach skupować od wiernych owe „wadliwe” egzemplarze. smile

Obecnie, w kolejnych wydaniach tego przekładu, imię Jahwe pojawia się sporadycznie — głównie w Księdze Psalmów.

Zajrzyj do słownika na końcu Biblii Tysiąclecia i zobacz, co pod hasłem Imię jest tam napisane Zobacz skan hasła z Bibliii Tysiąclecia:
„…to, co nie ma imienia, nie istnieje, a człowiek bez imienia jest bez znaczenia…”
W związku z tym nasuwa się samorzutnie pytanie: Czy Bóg bez imienia — jak Go się lansuje w większości światowych religii — istnieje?

[ zobacz inny skan z Biblii Tysiąclecia (900x560 pikseli / 68,5kB) ]

Biblia warszawska JAHWE w Biblii warszawskiej

W tak zwanej Biblii warszawskiej [Nowy Przekład, wyd. przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa] z roku 1975, imię Boże w formie Jahwe zobaczyć można tylko raz — w 2 Księdze Mojżeszowej, w 6 rozdziale i 3 wersecie (patrz skan obok).

««

To samo wydawnictwo, juz dwa lata później, w 1977 roku wydaje Nowy Przekład, w którym pięć razy znaleźć można imię Boże, Jahwe. Poza ukazanym obok na skanie fragmencie, są to: 2 Mojżeszowa 3:14, 4 Mojżeszowa 14:35, Izajasza 40:10 oraz Izajasza 48:17.
Zachęcam do własnoręcznego sprawdzenia tego faktu w domowych Bibliach. Zobacz też Psalm 83:19 (w niektórych wydaniach tego przekłądu również w tym miejscu zobaczysz imię Boże Jahwe.Poniżej wszystkie możliwe (w zależności od daty wydania egzemplarza) miejsca, gdzie w Biblii warszawskiej znależć można imię Boże:

■ Wyjścia 3:14   „A Bóg rzekł do Mojżesza: Jestem, który jestem. I dodał: Tak powiesz do synów izraelskich: Jahwe posłał mnie do was!”

■ Wyjścia 6:3   „Objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny, lecz imienia mojego Jahwe im nie objawiłem.”

■ Liczb 14:35   „Ja, Jahwe, powiedziałem tak i tak postąpię z całym tym złym zborem, który zmówił się przeciwko mnie. Na tej pustyni wyginą i tu pomrą.”

■ Psalm 83:19   „Niech wiedzą, że Ty jedynie, który masz imię Jahwe, Jesteś Najwyższym ponad całym światem.”

■ Izajasza  40:10  „Oto Wszechmocny, Jahwe przychodzi w mocy, jego ramię włada. Oto ci, których sobie zarobił, są z nimi, a ci, których wypracował, są przed nim.”

■ Izajasza  48:17   „Tak mówi Jahwe, twój Odkupiciel, Święty Izraelski: Ja, Jahwe, twój Bóg, uczę cię tego, co ci wyjdzie na dobre, prowadzę cię drogą, którą masz iść.”

Bibia warszawsko-praska

W Biblii warszawsko-praskiej z 1977 roku, imię Boże w formie Jahwe wydrukowano w 3083 miejscach (dokładnie w 3083 wersetach. Niektóre, bowiem, z nich zawierają imię Boże w kilku miejscach).

Bibia gdańska JEHOWA w Biblii gdańskiej

Biblia gdańska z 1632 roku imię Boże w formie Jehowa używa tylko raz — w 2 Księdze Mojżeszowej, w rozdziale 6, wersecie 3 (patrz skan obok).

Niejeden z nas posiada Biblię gdańską w swoim domu. Zachęcam do osobistego sprawdzenia powyższego wersetu i przekonania się, że… „w imieniu mojém, Jehowa, nie jestem poznany od nich”.

»»


Przekład Nowego Świata JEHOWA w Ewangelii Mateusza

Choć (jak przedstawiono na tej stronie) imię Boże pojawia się w wielu polskich przekładach Biblii, to przekład Nowego Świata bywa często atakowany przez ortodoksyjnych katolików. Dzieje się tak za sprawą tego, iż wydawcą tej publikacji jest Towarzystwo Strażnica, oficjalnie reprezentujące organizację Świadków Jehowy.

Świadkom Jehowy zarzuca się, iż przywrócili imię Boże nie tylko w tzw. Starym Testamencie, ale i w chrześcijańskich pismach greckich. Stanowisko Świadków Jehowy w tej kwestii umieściłem na oddzielnej stronie. Faktem jest, iż Tetragram imienia Bożego znaleźć można także w rękopisach greckich (np. Heksaplii czy Septuagincie). O istnieniu takich Tetragramów w Nowym Testamencie świadczą także i inne źródła.

Ponadto (co widac w przedstawionym obok skanie) w Pismach greckich niejednokrotnie występują dosłowne cytaty z Pism hebrajskich. Wniosek nasuwa się oczywisty, iż, gdy np. Jezus cytował fragmenty owych Pism, w których występowało imię JHWH, musiał je wymówić. Na tym przecież polega cytat.

««

top© - RUMBURAK