Wysuń menu główne / MAIN MENU «•» wysuń / schowaj MENU
uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

JOMKUPUR (Dzień oczyszczenia)

klamra od pasa na Jom Kipur Klamra od pasa, spinającego modlitewny strój na Jom Kipur.

Dzień 10-ty Tyszre, noszący nazwę „Soboty-Sobót”, posiada wysoką wagę Soboty, w znaczeniu oderwania się od materyjalnej sfery życia i wniknięcia w życie duchowe, t. j. zbliżenie się do Boga. Nadto Pismo Święte wyraźnie zaznacza zadanie tego dnia, mówiąc: „Gdyż w tym dniu Bóg z wami się pojedna, by was oczyścić, abyście ze wszystkich waszych przewinień oczyszczeni byli przed Bogiem”.

Dla osiągnięcia tego odpuszczenia nakazany jest odpoczynek i umartwienie ciała, pod grozą kary zgładzenia (wykluczenia). Wyrażenie „umartwienie ciała”, komentatorzy uważają za równoznaczące z postem, odnosi się jednak szczególniej do upokorzenia ducha, do skruchy i pokuty, jak to prorok Jezajasz znaczenie postu okreslił.

Jakkolwiek Pismo Święte nigdzie Izraelitom nie nakazuje postu, unikając ascetycznego kierunku, zaprzeczyć jednak nie można, że nakazane przez Talmud wstrzymanie się w Jomkupur od wszelkiego odżywiania się, przeszkadza materyjalnym zajęciom, nastraja duchowo, a człowiek, czując się fizycznie osłabionym, jest więcej usposobiony do rozpamiętywania, do skupienia się w sobie. Dzień ten nie mógłby być nigdy tem, czem być ma, gdyby zwykłemi godzinami żywienia był przerywany.

Oprócz jedynego postu czyli umartwienia ciała na dzień 10-ty Tyszre przez Mojżesza nakazanego, przybyło później w skutek nieszczęśliwych wypadków dziejowych jeszcze 5 postów, a mianowicie:

  1. 17 Tamuz, w którym Chaldejczycy po raz pierwszy wtargnęli do Jerozolimy.
  2. 9 Aw, w którym Jerozolima i Świątynia przez Nebuchadnecara zburzone zostały.
  3. 3 Tyszre, na pamiątkę zamordowania ustanowionego Gedalia i jego stronnictwa.
  4. 10 Tewas, jako dzień rozpoczęcia oblężenia Jerozolimy. Te cztery posty juk za czasów proroka Zacharyjasza obchodzone były.
  5. 13 Adar, podany w księdze „Ester” w skutek wydania prześladowczych edyktów przez Hamana przeciwko Izraelitom persko-medyjskiego państwa.

Pismo Święte przepisuje na „Dzień oczyszczenia” oddzielny rytuał, w którym główną rolę odgrywa uroczyste wejście arcykapłana, świątecznie ubranego do Świątyni, składającego ofiarę z dwóch kozłów, z których jeden losem wyciągnięty, przeznaczony jest na całopalenie Bogu, a drugi — na głowie którego arcykapłan położywszy swoje ręce, w duchu przelewa na niego wszystkie nieprawości synów Izraela, wszystkie ich przestępstwa i grzechy, zesłany zostaje przez umyślnego do puszczy, by wraz z uniesionemi na sobie nieprawościami ludu, zginąć na ziemi pustej, niezaludnionej.

Cała ta część „służby kapłańskiej” (Awoda), opisana szczegółowo jak w czasie istnienia Świątyni w Jerozolimie była obchodzoną, wchodzi do liturgii „Dnia oczyszczenia” przez obecną Synagogę praktykowanej, a modlący się odmawiają odpowiedni ustęp z rzewnem wspomnieniem o utracie Świątyni, służby kapłańskiej i kultu ofiar.

W ogóle Synagoga charakter i przeznaczenie tego dnia doskonale pojęła i konsekwentnie przeprowadziła. Wypełniając cały dzień modlitwami, między któremi i zarządzony przez Pismo Święte akt wyjednania odpuszczenia grzechów przez kozia ofiarnego słowem jest zastąpiony, polecając modlącym się przywdziać białe szaty religijne, przypominające lniany ornat arcykapłana, zaakcentowała Synagoga tem ostrzej usunięcie się przez ten dzień od materyjalnych i światowych zajęć. Idealną zaś i moralną stronę tego dnia niezmiernie podniosła, uznając pośredniczącą jego siłę dla człowieka, nie popadając przytem w błąd przypuszczenia bezwarunkowej absolucyi, bez współdziałania samego człowieka. Domaga się Synagoga bezwarunkowego odszkodowania dla pokrzywdzonego, pojednania się z obrażonym, szczerej skruchy, bez dopełnienia czego „Dniowi oczyszczenia” wszelkiej siły odmawia.

topДозволено Цензурую. - Варшава, 11 Ноября 1892 года