Wysuń menu główne / MAIN MENU «•» wysuń / schowaj MENU
uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

Czy chrześcijanie powinni używać tytułów religijnych?

BIBLIJNY PUNKT WIDZENIA
Henryk Jankowski Ksiądz prałat z orderami
Dużo się mówi o tym, że obecnie w chrześcijaństwie brak jest duchownych. Jednakże nie brak wśród nich tytułów religijnych. Jedna są proste, inne pretensjonalne. Oto kilka przykładów:
  • duchowny: „Wielebny”
  • biskup anglikański: „Jego Wielebność Lord Biskup”
  • biskup rzymskokatolicki (we Włoszech): „Jego Ekscelencja Najznakomitszy i Przewielebny Monsignore”
  • kardynał: „Jego Eminencja”
  • papież: „Ojciec Święty”, „Ojciec Przenajświętszy”, „Patriarcha Zachodu”, „Prymas Włoch”, „Biskup Rzymu”, „Wikariusz Jezusa Chrystusa”, „Sukcesor Księcia Apostołów”, „Najwyższy Kapłan Kościoła Powszechnego”, „Arcybiskup Metropolita Prowincji Rzymskiej”, „Suweren Państwa Miasta Watykańskiego”, „Sługa Sług Bożych”

Takich tytułów, jak „wielebny” czy „biskup” używa się od dawna, że większości wiernych nie rażą. Czy jednak znajdują uzasadnienie w Biblii?

„Wielebny”, „biskup” i „kardynał”

W przekładzie King James Version określenie „wielebny” pojawia się tylko raz, w Psalmie 111:9, który brzmi: „święte i wielebne jest jego imię”. Czyje imię ? W następnym wierszu czytamy: „Bojaźń PANA [JHWH] jest początkiem mądrości” (Psalm 111:10). W pewnym przekładzie katolickim te dwa wersety oddano tak: „Święte i wzbudzające grozę jego imię. Podstawą mądrości jest bojaźń Jahwe [Jehowy]” (The New Jerusalem Bible). Wobec tego — zgodnie ze Słowem Bożym — uwielbienie, czyli zbożna bojaźń, należy się wyłącznie Jehowie, Wszechmocnemu. Czy jest, więc, rzeczą właściwą okazywać je ludziom?

prawosławny arcybiskuparcybiskup w pełnej krasie

„Kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie” - napisał Paweł do Tymoteusza (1Tymoteusza 3:1). Jednakże w The New Jerusalem Bible werset ten brzmi: „Kto chce objąć przewodnictwo jako starszy, pragnie szlachetnego zadania”. Pierwszych chrześcijan, spełniających odpowiedzialne obowiązki, nazywano „starszymi” i „nadzorcami”. Czy były to tytuły ? Nie. Nigdy nie mówiono o takich mężczyznach „Biskup Piotr” lub „Starszy Jakub”. Terminy: „starszy” i „nadzorca” (biskup) odnoszą się do tych, którzy pełnią funkcję związaną z przewodzeniem i odpowiedzialnością. Określają także kwalifikacje zamianowanych mężczyzn i wykonywaną przez nich pracę.

A co można powiedzieć o tytule „kardynał” ? Czy występuje w Biblii? Bynajmniej. Nie znajdziemy go w żadnym przekładzie. Kościół rzymskokatolicki istotnie przyznaje, że nie jest to tytuł biblijny. New Catolic Encyclopedia wyjaśnia: „Słowo to pochodzi od łacińskiego cardo, co znaczy ‘zawias’, a według wypowiedzi papieża Eugeniusza IV, jak drzwi domu obracają się na zawiasach, tak stolica Apostolska - drzwi całego kościoła - spoczywa na kardynalstwie i znajduje w nim podporę”. Dzieło to informuje również, że „kardynałom przysługuje przywilej korzystania z tytułu ‘EMINENCJA’ ”. Ich pozycja pozwalała im również nosić czerwoną sutannę i czerwoną piuskę. Czy apostołowie mieli takie ‘przywileje’ ? Biblia odpowiada przecząco.

„Pan”, „monsignore” i „ojciec”

Czy duchownych powinno się nazywać panami ? Do biskupów anglikańskich wierni zwracają się przez „lord” czyli „panie”. Niektórzy dostojnicy kościoła katolickiego we Włoszech, tytułowani są „monsignore”, co znaczy „mój panie”. Są kraje, gdzie kaznodzieje Holenderskiego Kościoła Reformowanego używają tytułu domine, wywodzącego się od łacińskiego słowa dominus, czyli „pan”.

Rydzykprymas + ojciec dyrektor

Jednakże Jezus polecił swym uczniom: „Wiecie, że ci, którzy są przywódcami narodów, panują nad nimi (…) Nie powinno być tak wśród was” (Mateusza 20:25-26, Romaniuk). Również apostoł Piotr napisał: [Paście trzodę Bożą] nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody” (1Piotra 5:3)

Kiedy Jezus pokornie umył swym uczniom nogi, powiedział do nich: „Wy nazywacie mnie Nauczycielem i Panem, i słusznie mówicie, bo jestem nim” (Jana 13:13). Czy to jest właściwe, by ludzie używali tytułów religijnych, przysługujących Bogu i Jego Synowi?

A czy stosowny jest tytuł „ojciec” ? Używają go powszechnie katolicy i anglikanie. W niektórych krajach często mawia się tez „padre”, czyli „ojcze”. Jezus jednak uczył swych naśladowców: „Nikogo (…) na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim; albowiem jeden jest Ojciec wasz — Ten w niebie” (Mateusza 23:9). Podobnie oddaje to The New English Bible: „Żadnego człowieka na ziemi nie nazywajcie ‘ojcem’”. Dlaczego duchowni i ich stronnicy nie słuchają tego nakazu Pana Jezusa Chrystusa ?

Papież jest zwykle nazywany „Ojcem Świętym”, ale jego otoczenie we Włoszech często zwraca się do niego przez Santissimo Padre, co znaczy „Ojcze Przenajświętszy”. „Ojciec Święty” to tytuł, który pojawia się w Biblii tylko raz (Jana 17:11,Biblia Tysiąclecia). Przysługuje wyłącznie Istocie Najwyższej. Czy właściwe jest zwracanie się w ten sposób do ziemskich, niedoskonałych stworzeń?

całowanie papieskich stóp Apostoł Piotr - w przeciwieństwie do papieży - nie pozwalał, by człowiek oddawał mu hołd.
[inne zdjęcie]

Nadużycia religijne

Proszę przeczytać i rozważyć kontekst wspomnianego wersetu, czyli Ewangelię według Mateusza 23:1-12. Jezus zaczyna tu mówić o faryzeuszach, którzy stanowili czołowa sektę judaizmu. Byli legalistami, pedantycznie przestrzegającymi każdy szczegół Prawa Mojżeszowego. Lubili się ubierać i zachowywać tak, by zwrócić na siebie uwagę. Ich religijność była obliczona na pokaz dotyczyło to sposobu ubierania się, zajmowania głównych miejsc na ucztach, pierwszych krzeseł w synagogach i przybierania tytułów. Domagali się nawet, by ludzie otaczali ich większym szacunkiem niż własnych rodziców. Chcieli być nazywani ojcami.

Natomiast Jezus wykazuje, że wszyscy jego uczniowie, będąc dziećmi Bożymi, są równi. Każdy tytuł, sugerujący coś innego, jest butnym przywłaszczeniem sobie tego, co się należy Bogu. Dlatego Jezus zabrania używać słowa „ojciec”, jako zaszczytnego tytułu religijnego. Twierdzi, iż jego naśladowcy mają tylko jednego Ojca w wierze - Jehowę.

Czy nie jest oczywiste, że liczni duchowni stoją na „świętej ziemie” zastrzeżonej dla Boga i Jego Syna oraz, że niedoskonali ludzie często odbierają cześć, należną tym Osobistościom ? Prawdziwi chrześcijanie, doby obecnej, wystrzegają się używania schlebiających tytułów religijnych, tak, jak stronią od stawiania ludzi na kościelnym piedestale. Prawdziwi chrześcijanie powinni raczej zwracać się do siebie, używając formy „bracie” (2 Piotra 3:15). Jest to bowiem zgodne ze sowami Jezusa: „Wy wszyscy jesteście braćmi” (Mateusza 23:8).

topZ drobnymi zmianami, na podstawie: Przebudźcie się !, nr 8 z 8 sierpnia 1992