Wysuń menu główne / MAIN MENU «•» wysuń / schowaj MENU
uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

Czy małżeństwo powinno być związkiem na całe życie?

BIBLIJNY PUNKT WIDZENIA
Młoda para

PO CO w ogóle zadawać to pytanie? Czyż zgodnie z treścią ślubowania, składanego w wielu krajach małżeństwo nie jest związkiem „na dobre i złe”, „póki śmierć nas nie rozłączy”? Rzeczywiście, nowożeńcy zazwyczaj oficjalnie przyrzekają sobie wierność na całe życie. Jednak wielu nie uważa już tego uroczystego ślubowania za coś wiążącego. Rozpada się zastraszająca ilość małżeństw - jedne już po kilku miesiącach, a inne po dziesiątkach lat. Dlaczego zanika szacunek dla tego związku? Odpowiedzi udziela Biblia.

Zechciej zapoznać się z Listem 2 do Tymoteusza 3:1-3 i porównać jego treść z tym, co dostrzegasz w dzisiejszym świecie. Czytamy w nim, między innymi:

„W dniach ostatnich nastaną krytyczne czasy trudne do zniesienia. Albowiem ludzie będą rozmiłowani w samych sobie, rozmiłowani w pieniądzach, (…) niewdzięczni, nielojalni, wyzuci z naturalnego uczucia, nieskłonni do jakiejkolwiek ugody, (…) nie panujący nad sobą”.

Dokładność tego proroctwa jest zdumiewająca. Postawy takie - jak poświadcza wysoki odsetek rozwodów na całym świecie - niszczą i osłabiają więzy małżeńskie. Wielu najwyraźniej przestało darzyć małżeństwo szacunkiem. Moglibyśmy zatem zapytać: Czy małżeństwo należy traktować poważnie? Czy istnieje coś takiego jak świętość małżeństwa? Jak na ten związek powinni się zapatrywać chrześcijanie? Jaką pomoc dzisiejszym parom małżeńskim oferuje Biblia?

• Czy Bóg zmienił swój pogląd ?

Na samym początku, przy stwarzania człowieka, Bóg nie mówił o więzach małżeńskich jako o czymś tymczasowym. Opis połączenia pierwszej pary ludzkiej, podany w Księdze Rodzaju 2:21-24, nie zawiera żadnej wzmianki o możliwości rozwodu lub separacji. Zamiast tego w wersecie 24 czytamy: „Mężczyzna opuści ojca i matkę i przylgnie do swej żony, i staną się jednym ciałem”. Co oznaczają te słowa?

Weźmy pod uwagę ludzkie ciało - jak bez szwów ściśle się łączą różne tkanki, a w mocnych stawach niemal bez tarcia pracują kości. Cóż za jedność! Jaka trwałość! Ale jakże dotkliwy ból przeszywa ten niezwykły organizm, gdy zostanie on poważnie zraniony!
A zatem wyrażenie ‘jedno ciało’ z Księgi Rodzaju 2:24 podkreśla intymność i trwałość związku małżeńskiego. Tkwi w nim również przestroga przed ogromnym bólem, jaki pociąga za sobą zerwanie tej więzi.

Mimo że ludzkie poglądy były w ciągu tysiącleci kształtowane przez różnorodne trendy, Bóg wciąż uważa małżeństwo za związek na całe życie. Jakieś 2400 lat temu niektórzy Izraelici zaczęli opuszczać swe żony, by poślubiać młodsze kobiety. Bóg potępił takie postępowanie, oświadczając przez swego proroka Malachiasza: „Wy się strzeżcie, jeśli chodzi o waszego ducha, i niech nikt nie postępuje zdradziecko wobec żony swej młodości. On bowiem znienawidził rozwody - rzekł Jehowa, Bóg Izraela” (Malachiasza 2:15-16).

Przeszło cztery stulecia później Jezus potwierdził pierwotny pogląd Boga na małżeństwo, kiedy zacytował Księgę Rodzaju 2:24 i polecił: „Co zatem Bóg wprzągł we wspólne jarzmo, tego niech człowiek nie rozdziela” (Mateusza 19:5-6). Po latach również apostoł Paweł napisał: „żona niech nie odchodzi od męża”, a „mąż niech nie opuszcza żony” (1 Koryntian 7:10-11). Te fragmenty Pisma Świętego dokładnie określają Boży pogląd na małżeństwo.

Czy Biblia w ogóle wspomina o kresie tego związku? Tak, kończy się on, gdy umrze jeden z partnerów (1 Koryntian 7:39). Również cudzołóstwo może być powodem do zerwania związku małżeńskiego, jeżeli tak zdecyduje strona niewinna (Mateusza 19:9). W innych sytuacjach Biblia zachęca, by małżonkowie pozostawali razem.

• Co sprzyja trwałości małżeństwa?

Bóg pragnie, aby małżeństwo było trwałe, jednak nie ma ono przypominać walki o przetrwanie, ale szczęśliwą podróż. Chce, by mąż z żoną rozwiązywali napotykane problemy i cieszyli się swym towarzystwem. Jego Słowo zapewnia wskazówki umożliwiające prowadzenie szczęśliwego i trwałego życia małżeńskiego. Zwróć uwagę na poniższe myśli.

» Efezjan 4:26: „Niech słońce nie zachodzi nad waszym rozdrażnieniem”.*// [Według rachuby czasu używanej w I wieku na Bliskim Wschodzie doba kończyła się o zachodzie słońca. Paweł zachęcał więc czytelników, aby przywrócili pokój z innymi, zanim skończy się dany dzień]

Pewien szczęśliwy mąż uważa, że zasada zawarta w tym wersecie pomaga jemu i żonie natychmiast wyjaśniać nieporozumienia. Mówi: „Jeśli po kłótni nie możesz zasnąć, to coś jest nie w porządku. Nie pozwól, by ten problem nadal cię dręczył”. Czasami analizował z żoną jakąś sprawę aż do późnych godzin nocnych. Ale to rzeczywiście pomaga. „Wprowadzanie w życie rad biblijnych przynosi wspaniałe rezultaty” — dodaje ten mężczyzna. Dzięki takiemu postępowaniu przeżył już 42 lata w szczęśliwym związku małżeńskim.

» Kolosan 3:13: „Dalej znoście jedni drugich i wspaniałomyślnie przebaczajcie sobie nawzajem”.

Pewien mąż wyjaśnia, jak jemu i jego żonie udało się zastosować te słowa w praktyce: „Ponieważ każdy ma swoje słabostki i przyzwyczajenia drażniące innych, małżonkowie mogą irytować się wzajemnie, nie robiąc nic szczególnie złego. Znosimy się, bo nie pozwalamy, by coś takiego nas poróżniło”. Takie spojrzenie bez wątpienia pomogło tej parze zgodnie przeżyć już 54 lata!

Stosowanie się do zasad biblijnych wzmacnia więzy łączące małżonków. Dzięki temu małżeństwo może być pełne radości, satysfakcjonujące i trwałe.

topPrzebudźcie się!, nr 3 z 8 lutego 2001