Wysuń menu główne / MAIN MENU «•» wysuń / schowaj MENU
uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

Bóg cię ceni!

BIBLIJNY PUNKT WIDZENIA
Bóg docenia każdego człowieka
„Przez całe życie prześladuje mnie poczucie niskiej wartości" — napisała pewna chrześcijanka. „Niezależnie od tego, jak bardzo kocham Jehowę i ile wysiłku wkładam w służbę dla Niego, zawsze dręczy mnie myśl, że sprawiam mu zawód”


CZY znasz kogoś, kto się zmaga z silnym kompleksem niższości lub przeświadczeniem, że nie dorasta do swych zadań? A może sam wpadasz w takie stany? Nie są one czymś niezwykłym nawet wśród wiernych czcicieli Boga. Nikt nie jest uodporniony na wpływ „krytycznych czasów trudnych do zniesienia”. Na porządku dziennym jest zaniedbywanie i wykorzystywanie innych, gdyż w obecnych „dniach ostatnich” nie brak ludzi „nie panujących nad sobą, zajadłych, nie miłujących dobroci” (2 Tymoteusza 3:1-5). Bolesne przeżycia często pozostawiają trwały ślad w psychice, stając się źródłem bardzo surowej samooceny.

Negatywne emocje bywają też następstwem stawiania sobie zbyt wygórowanych wymagań. Niemożność sprostania im wzmacnia tylko przeświadczenie, że się do niczego nie nadajemy. Człowiek mający zaniżone poczucie wartości — obojętne, czym spowodowane — może nie rozumieć, dlaczego Bóg czy ktokolwiek inny miałby go kochać. Nierzadko uważa się nawet za kogoś odpychającego.

Ale Jehowa tak nie myśli! W swym Słowie ostrzega przed „podstępnymi zakusami” przeciwnika, Szatana Diabła, który chce nas skłonić do zaprzestania wielbienia Boga (Efezjan 6:11, Biblia Tysiąclecia). W tym celu Szatan próbuje nam wmówić, że się nie liczymy, że Jehowa nigdy nie uzna nas za godnych miłości. Jest to jednak „kłamca”, a nawet „ojciec kłamstwa” (Jana 8:44). Toteż nie pozwólmy, by jego „podstępne zakusy” osiągnęły cel! Sam Jehowa zapewnia nas w Biblii, że jesteśmy dla Niego cenni.

Zrównoważony pogląd na swą wartość

Pismo Święte ostrzega przed zgubnymi następstwami zniechęcenia. W Księdze Przysłów 24:10 czytamy: „Okazałeś się zniechęcony w dniu udręki? Twoja moc będzie znikoma”. Wskutek długotrwałych negatywnych emocji tracimy siły, co naraża nas na niebezpieczeństwo. Nie ulega wątpliwości, że Szatan dobrze o tym wie. Cierpienia spowodowane kompleksem niższości same w sobie są już dostatecznie ciężką próbą, ale sytuacja jeszcze się pogarsza, gdy on usiłuje wykorzystać ten stan.

Dlatego ważne jest, by mieć zdrowy, zrównoważony pogląd na swą wartość. Apostoł Paweł zachęca: „Mówię każdemu wśród was, żeby nie myślał o sobie więcej niż należy myśleć; ale niech myśli o tym, by mieć trzeźwy umysł” (Rzymian 12:3). W innym przekładzie tak oddano ten werset: „Mówię każdemu z was: Niech nikt nie ma o sobie wyższego mniemania, niż należy, lecz niech sądzi o sobie trzeźwo(BT). Jest to więc rada, by mieć wyważony sąd o samym sobie. Trzeba się strzec wyniosłości, ale i nie popadać w drugą skrajność, gdyż apostoł daje tu do zrozumienia, że jeśli chcemy mieć trzeźwy umysł, musimy stosownie myśleć o sobie. W listach spisanych pod natchnieniem Bożym Paweł uświadamia nam, że dla Jehowy cenna jest każda jednostka.

Do trzeźwej samooceny pośrednio zachęcił też Jezus, mówiąc: „Masz miłować swego bliźniego jak samego siebie” (Mateusza 22:39). Ze sformułowania „jak samego siebie” wynika, że powinniśmy być świadomi własnej wartości, godności osobistej. To prawda, że mamy wady i popełniamy błędy. Ale jeśli dokładamy starań, by postępować w sposób miły Bogu, jeśli uczuwamy skruchę z powodu naszych win i zabiegamy o przebaczenie, to w dalszym ciągu możemy żywić pewną miarę szacunku dla samych siebie. Krytyczne serce skłania nas niejednokrotnie do surowszego osądu, ale pamiętajmy: „Bóg jest większy niż nasze serca” (1 Jana 3:20). Innymi słowy, Jehowa może nas oceniać zupełnie inaczej.

Złamane serce, zgnębiony duch

Psalmista Dawid napisał: „Jehowa jest blisko tych, którzy serce mają złamane, a zdruzgotanych na duchu wybawia” (Psalm 34:18). W pewnym dziele tak skomentowano ten werset: „Charakterystyczne dla prawych (…) jest to, że mają zbolałe serce i skruszonego ducha, gdyż czują się upokorzeni swą grzesznością i brak im wiary we własną wartość; uważają się za niewiele znaczących i wątpią w swe zalety” (Matthew Henry's Commentary on the Whole Bibie).

Jehowa, jak kochający rodzice, jest blisko zasmuconych

„Zdruzgotani na duchu” oraz „ci, którzy serce mają złamane”, mogą myśleć, że Jehowa jest od nich daleko i że zbyt mało dla Niego znaczą, by się nimi zajmował. Ale to nieprawda. Słowa Dawida są zapewnieniem, że Jehowa nie porzuci ludzi uważających się za „niewiele znaczących”. Nasz pełen współczucia Bóg wie, że w takich chwilach najbardziej Go potrzebujemy, i jest wówczas blisko.

Zilustrujmy to przykładem. Kilka lat temu pewna matka przywiozła do szpitala dwuletniego synka, ciężko chorego na błonicę. Po zbadaniu go lekarze orzekli, że będzie musiał zostać w szpitalu na noc. A gdzie matka spędziła tę noc? Także w szpitalu, siedząc na krześle przy łóżku. Synek był chory, więc po prostu musiała być przy nim. Po miłującym Ojcu niebiańskim, który stworzył nas na swój obraz, możemy się spodziewać znacznie więcej! (Rodzaju 1:26; Izajasza 49:15). Wzruszające słowa Psalmu 34:18 upewniają nas, że kiedy mamy „złamane” serce, Jehowa „jest blisko”— zawsze czujny, troskliwy, gotów śpieszyć z pomocą — jak rodzice, którzy kochają swe dziecko (Psalm 147:1, 3).

„Jesteście warci więcej niż wiele wróbli”

Pełniąc służbę wśród ludzi, Jezus często i otwarcie mówił o myślach i uczuciach Jehowy, na przykład o tym, jak traktuje On swych ziemskich sług. Wielokrotnie zapewniał uczniów, że są dlą Jehowy cenni (Mateusza 6:26; 12:12).

Bóg ceni każdego człowieka Skoro Jehowa pamięta o tym wróblu, czyż mógłby zapomnieć o tobie?

Chcąc unaocznić wartość każdego ucznia jako odrębnej jednostki, Jezus powiedział: „Czy nie sprzedaje się dwóch wróbli za monetę małej wartości? A przecież ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez wiedzy waszego Ojca. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: Jesteście warci więcej niż wiele wróbli” (Mateusza 10:29-31). Zastanówmy się, co znaczyły te słowa dla słuchaczy Jezusa, żyjących w I wieku.

Wróbel niewątpliwie był jednym z najtańszych jadalnych ptaków. Tego niewielkiego ptaszka oskubywano, nabijano na patyk i pieczono. Jezus z pewnością widywał na rynku ubogie kobiety, które przeliczały pieniądze, aby sprawdzić, na ile wróbli im starczy. Ptaszków tych nie uważano za cenne — dwa wróble można było kupić za monetę małej wartości (chodzi o asa, czyli w przeliczeniu niespełna 20 groszy).

Nieco później Jezus znów posłużył się tym przykładem, jednak wprowadził pewną zmianę. W Ewangelii według Łukasza 12:6 czytamy: „Czyż nie sprzedaje się pięciu wróbli za dwie monety małej wartości?” Zastanówmy się nad tym. Za jedną drobną monetę nabywca miał dwa wróble. Ale jeśli był gotów wydać dwie monety, dostawał nie cztery, lecz pięć ptaszków. Piątego sprzedawca dokładał „gratis”, jakby nic nie kosztował. „A przecież ani jeden z nich [nawet ten dołożony za darmo] nie jest zapomniany przed Bogiem” — ciągnął dalej Jezus, po czym podsumował tę przypowieść następująco: „Jesteście warci więcej niż wiele wróbli” (Łukasza 12:7). Jakże pokrzepieni musieli się poczuć słuchacze!

Czy pojmujesz sens tego ujmującego przykładu? Skoro Jehowa ceni nawet małego ptaszka, o ileż drożsi są Mu ziemscy słudzy! Z Jego punktu widzenia nikt z nas nie jest zapomniany — nie ginie w tłumie. Każda jednostka tak bardzo liczy się dła Niego, że ciekawią Go także drobne szczegóły z nią związane — nawet liczba włosów na głowie.

Jehowa „wie wszystko” (1 Jana 3:20). Wie, z jakimi trudnościami właśnie się zmagamy oraz jakie wcześniejsze przeżycia mogły zachwiać nasze poczucie własnej wartości. Pamiętajmy: ważne jest to, co myśli o nas Jehowa! Choćbyśmy sami uważali się za niegodnych miłości i bezwartościowych, On zapewnia nas, że ceni każdego swego sługę. Możemy Mu wierzyć, gdyż — w przeciwieństwie do Szatana — Bóg „nie może kłamać” (Tytusa 1:2).

topPrzebudźcie się! nr 11, z 8 czerwca 1999