Wysuń menu główne / MAIN MENU «•» wysuń / schowaj MENU
uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

Czego uczą PORY ROKU?

orka

JEHOWA powiedział kiedyś: „Dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustaną siew i żniwo, (…) lato i zima” (1 Mojżeszowa [Rodzaju] 8:22, Bw). Podkreślił w ten sposób znaczenie pór roku w rolnictwie.

Co wiesz o porach roku oraz o ich związku z pracami w polu? Nawet jeśli mieszkasz w mieście lub nie uprawiasz ziemi, powinieneś poznać pory roku w Izraelu i tamtejsze prace na roli. Dlaczego? Ponieważ im większy będzie zasób twych wiadomości z tego zakresu, tym lepiej zrozumiesz Słowo Boże.

Rolnicy orzą i sieją, a potem zbierają plony i dokonują młocki. Ale jeśli chcemy lepiej pojąć treść Biblii, powinniśmy na ten temat wiedzieć coś więcej, między innymi kiedy się to odbywa. Zastanów się, na przykład, nad orką na tarasowatych polach starożytnej Judei, taką jak widać powyżej. W którym miesiącu twoim zdaniem zrobiono to zdjęcie? To, że znasz porę orki w swoim kraju, może cię wprowadzić w błąd. Na półkuli południowej przypada ona kiedy indziej niż na północnej — zależy też od czasu nadejścia pory deszczowej i od wysokości nad poziomem morza.

siew

Wszystko to pomoże ci spojrzeć inaczej na różne wydarzenia biblijne. Może czytałeś o tym, jak Eliasz powołał swego następcę: „Znalazł Elizeusza, syna Szafata, przy orce. Dwanaście zaprzęgów szło przed nim” (1 Królewska [1 Królów] 19:19, Bw). Czy zastanawiałeś się, jaki to był miesiąc i jak wyglądała wtedy okolica? A według Jana 4:35 Jezus powiedział: „Czy nie mówicie, że są jeszcze cztery miesiące do nadejścia żniwa? (…) Podnieście oczy i popatrzcie na pola, że bieleją na żniwo”. Określił czas, ale kiedy to miało być?

Zamieszczony tu diagram zawiera przejrzyste zestawienie pór roku i prac na roli w Ziemi Obiecanej. Najbardziej na zewnątrz tego koła, wypisano miesiące według żydowskiego kalendarza świętego.*// [*// Miesiąc przestępny (WEADAR) dodawano 7 razy w ciągu 19-letniego cyklu] [zob. artykuł Jak dokładny jest kalendarz żydowski w uStroniu]. Przy porównywaniu miesięcy żydowskich z naszymi można stwierdzić, że nie pokrywają się one z używanymi obecnie, na przykład Nisan (lub Abib) przypada częściowo na marzec, a częściowo na kwiecień. Bliżej środka diagramu, ukazano porę dojrzewania poszczególnych upraw — dzięki temu możesz się zorientować, kiedy wykonywano pewne prace, takie jak żniwa czy młocka. Środek diagramu umożliwia prześledzenie rocznych zmian pogody.

zboże

Spróbuj za pomocą tego diagramu pogłębić swoje zrozumienie i docenianie doniesień biblijnych, takich jak przytoczone już dwa przykłady.

Elizeusz został powołany na proroka, gdy razem z innymi brał udział w większej orce. Najprawdopodobniej było to w miesiącu Tiszri (przełom września i października), gdy słońce nie paliło już tak mocno, jak w lecie. Pierwsze deszcze spulchniły ziemię i można ją było zaorać, a potem obsiać. A kiedy Jezus wypowiedział słowa zapisane w Jana 4:35? Za 4 miesiące miały być żniwa. Zwróć uwagę, że zbiory jęczmienia zaczynały się w miesiącu Nisan (marzec/kwiecień), mniej więcej w okresie Paschy. Odlicz 4 miesiące wstecz, a cofniesz się do miesiąca Kislew (listopad/grudzień). Zaczynała się na dobre pora deszczowa, nadchodziły ulewy i zimno. Jezus musiał więc mieć na myśli symboliczne zbieranie plonów, gdy mówił: „Podnieście i popatrzcie na pola, że bieleją na żniwo”.


A oto inne kwestie do rozstrzygnięcia podczas studium osobistego lub w trakcie przyjemnych rozważań Biblii z całą rodziną:

• Zbiór lnu w okolicach Jerycha przypadał na miesiąc Adar. Jak wobec tego szczegóły z Księgi Jozuego 2:6 i 3:15 potwierdzają dokładność sprawozdania biblijnego? (Jozuego 4:19; 5:11).
• Po żniwach następowała młocka. Dlaczego więc obietnica z Księgi Kapłańskiej 26:5 zapowiadała niezwykły dobrobyt?
• Jak werset z 2 Samuela 21:10 (Bw) wskazuje, że Rispa długi czas czuwała przy dwóch swoich synach, których wydano na śmierć, żeby zdjąć z ludu Bożego winę krwi?
• Dlaczego grzmoty i ulewę, wspomniane w 1 Samuela 12:17, uznano za odpowiedź Bożą? (Przysłów 26:1).
• Na jakiej podstawie Ruta musiała dojść do wniosku, że sposób traktowania jej przez Boaza nie jest przelotnym kaprysem? (Ruty 1:22; 2:23).


pory roku

NISAN:
14 Pascha
15-21 Święto Przaśników
16 Ofiarowanie pierwocin

IJJAR:
14 Późniejsza Pascha (Liczb 9:10-13)

SIWAN:
6 Święto Tygodni (Pięćdziesiątnica)

TISZRI:
1 Dęcie w trąby
10 Dzien Przebłagania
15-21 Święto Namiotów
22 Uroczyste zgromadzenie

KISLEW:
25 Uroczystość Poświęcenia Świątyni

ADAR:
14-15 Purim

Dlaczego nie miałbyś używać tego diagramu przy czytaniu Biblii?
topStrażnica nr 17, z 1 września 1990