Wysuń menu główne / MAIN MENU «•» wysuń / schowaj MENU
uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

JORDAN mało znany

Dolina Jordanu

JUŻ sama wzmianka o Jordanie może ci przywodzić na myśl dobrze znane sceny biblijne: Izraelici pod wodzą Jozuego przechodzą przez suche koryto rzeki w pobliżu Jerycha; Naaman obmywa się w niej siedem razy, żeby uwolnić się od trądu; liczni Żydzi, a potem sam Jezus przychodzą tu do Jana, aby dać się ochrzcić (Jozuego 3:5-17; 2 Królów 5:10-14; Mateusza 3:3-5, 13).

Wszystkie te głośne wydarzenia najwidoczniej miały miejsce w dłuższym i bardziej znanym odcinku Jordanu, ciągnącym się od Jeziora Galilejskiego na południe, aż do Morza Martwego. Ale uwadze wnikliwych badaczy Słowa Bożego nie powinien też ujść górny, północny odcinek rzeki i jego okolice. Spójrz na mapę.* Widoczny pośrodku obszar nizinny stanowi fragment wielkiego rowu tektonicznego, rozciągającego się od Syrii do Afryki.

Trzy główne potoki źródłowe Jordanu powstają w wyniku topnienia śniegu pokrywającego wysoką górę Hermon. Najbardziej wysunięty na wschód (widoczny na zdjęciu) wypływa z wapiennego urwiska w pobliżu jej podnóża. Leżała tam Cezarea Filipowa. Zapewne pamiętasz, że Jezus przebywał w tych stronach na krótko przed swym przemienieniem na „wysokiej górze” (Mateusza 16:13 do 17:2). Inny strumień wypływa ze wzniesienia, na którym założono miasto Dan, gdzie Izraelici z północnego królestwa wystawili złotego cielca (Sędziów 18:27-31; 1 Królów 12:25-30). Do obu tych potoków dołącza trzeci, aby utworzyć rzekę Jordan, która następnie na 11-kilometrowym odcinku spada o ponad 300 metrów.

Dalej dolina jakby wyrównuje się i przechodzi w basen Chule. Jordan rozlewa się tu, tworząc rozległe, bagniste obszary. Kiedyś większość wód gromadziła się w płytkim jeziorze Chule (lub Chula). Nie ma go już, gdyż w ostatnich latach uregulowano górny bieg Jordanu, wykopano kanał, aby osuszyć mokradła oraz pogłębiono miejsce odpływu wody z jeziora. Jeśli, więc, ujrzysz na mapie jakieś rozlewisko, na północ od Jeziora Galilejskiego, to przedstawia ona dawny wygląd tych okolic, znacznie różniący się od obecnego.

Gdybyś, natomiast, zwiedzał te strony — ujrzałbyś rezerwat przyrody, dający pewne wyobrażenie o tym, jak wyglądały one w czasach biblijnych, gdy rosły tam specyficzne rodzaje roślin, na przykład gąszcze papirusów i trzcin (Hioba 8:11).

Gościły tu również na zmianę stada najrozmaitszego ptactwa. Roiło się od czapli, bocianów, pelikanów, turkawek i innych ptaków, częściowo dlatego, że jezioro i moczary stanowiły dla nich wyśmienite miejsce odpoczynku, w wędrówce z Europy do Afryki (Powtórzonego Prawa 14:18; Psalm 102:6 [102:7, Bw]; Jeremiasza 8:7). Resztę stałych mieszkańców trudniej było wypatrzyć, ale możliwośc zetknięcia się z nimi z pewnością nie zachęcała do zapuszczania się w te tereny. Niewykluczone, że można było napotkać lwa, hipopotama, wilka i dzika (Hioba 40:15-24); Jeremiasza 49:19; 50:44; Habakuka 1:8). Niekiedy nawiedzała te okolice malaria, przenoszona przez komary — najwyraźniej któraś z gorączek, wspomnianych w Biblii.

Nic dziwnego, że zarówno osoby wędrujące samotnie, jak i duże karawany, omijały ten bagnisty teren. W którym, więc, miejscu, na północ od Jeziora Galilejskiego, przeprawiano się przez Jordan?

Niedaleko tego jeziora znajdowało się skupisko odsłoniętych skał bazaltowych. Formacja ta, niczym zapora, spowodowała spiętrzenie wód i utworzenie jeziora Chule. Jordan, przeciskający się przez nią na południe do Jeziora Galilejskiego, tworzy tu wartki, spieniony nurt. Z pewnością, więc, starożytni podróżni uważali schodzenie do głębokiego jaru i przekraczanie koryta rzeki za zbyt niebezpieczne.

Ale na krótkim, płaskim odcinku, między podmokłym obszarem wokół Chule a wspomnianym wąwozem, rzeka płynie spokojnie. W przeszłości wędrowcy mogli tam bezpiecznie korzystać z brodu, który wytyczał jedną z głównych dróg Ziemi Obiecanej. Dzisiaj stoi tu most i miejsce to w dalszym ciągu jst najdogodniejszym przejściem przez Jordan.

Okolice Chule stanowią obecnie żyzny teren rolniczy; są tam nawet stawy rybne. Wszystko to jest możliwe dzięki obfitości wód, płynących tym odcinkiem Jordanu.

topStrażnica nr 13, z 1 lipca 1990